برای دریافت آهنگ های جدید در موبایل و لاین آیدی سایت سکه را ادد کنید Line ID :3eke.ir

صفحه سایت سکه در اینستاگرام آیدی:3eke.ir

صفحه اصلی (لیست خوانندگان) | چت روم | انجمن سکه

آهنگ های سیاوش قمیشی

آهنگ جزیره سیاوش قمیشی

Jazire music by siavash ghomayshi

جزیره از سیاوش قمیشی

آهنگ جزیره با موزیک متن زیبا از آهنگ های قدیمی سیاوش قمیشی است که از آلبوم هوای خونه برای شما برگزیده شده است که در سال 75 منتشر شده است

مدت زمان آهنگ جزیره:3 دقیقه و 44 ثانیه

لینک دانلود : دانلود آهنگ جزیره سیاوش قمیشی کیفیت MP3 128 KB Download island siavash ghomayshi

پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/havaye.khaneh/Jazereh.mp3{/saudioplayer}

متن تکست آهنگ جزیره سیاوش قمیشی Siavash Ghomayshi the island Song Lyrics text

شاعر : ﺳﻌﻴﺪ دﺑﻴﺮي

‫ﻣﻨﻢ، روي زﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﺧﺪا
‫ﻫـﻤـﻪ ﺗـﻨـﻢ در ﺣﺴﺮت ﻳـﻪ ﺟﺎي ﭘﺎ
‫ﺟﺰﻳﺮهام ﺟﺰﻳﺮهاي ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺘﻢ
‫ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺬار اي رﻫﮕﺬر ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪي ﻣﺤﺒﺘﻢ
‫ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪي ﭼﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻳﻪ ﺧﺎﻛﻪ ﺗﻮي آب اﺳﻴﺮه
‫ﻫﻤـﻴﺸﻪ ﺗـﻮ ﻫـﺮاس ﻣﺮﮔـﻪ ﻛﻪ روزي زﻳﺮ آب ﻧﻤﻴﺮه
‫ﻣﻨﻢ، ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮهي روي زﻣﻴﻦ
‫ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻲ درد ﻣـﻨﻮ ﻏﺮﺑﺖ ﻧـﺸﻴﻦ
‫ﺟﺰﻳﺮهاي ﭘﺎﺑـﺴﺘﻪام ﺷﺪه ﺑﻦ ﺑـﺴﺖ دﻧـﻴﺎي ﻣﻦ
‫اي رﻫﮕﺬر از ﺑﻲ ﻛﺴﻲ ﺷﺪه ﻣﺴﻤﻮم ﻫﻮاي ﻣﻦ
‫ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪي ﭼﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻳﻪ ﺧﺎﻛﻪ ﺗﻮي آب اﺳﻴﺮه
‫ﻫﻤـﻴﺸﻪ ﺗـﻮ ﻫـﺮاس ﻣﺮﮔـﻪ ﻛﻪ روزي زﻳﺮ آب ﻧﻤﻴﺮه
‫ﻛﻪ روزي زﻳﺮ آب ﻧﻤﻴﺮه
‫ﻛﻪ روزي زﻳﺮ آب ﻧﻤﻴﺮه
‫ﻛﻪ روزي زﻳﺮ آب ﻧﻤﻴﺮه

منبع متن آهنگ:سیاوش قمیشی

آهنگ طلوع سیاوش قمیشی آلبوم هوای خونه

Rising Track of Siavash Ghomayshi

toloo music siavash ghomayshi

طلوع از سیاوش قمیشی

آهنگ قدیمی طلوع که ریمکس های زیادی از این آهنگ تولید شده در بهمن سال 93 از سایت سکه منتشر میشود

آهنگ آرام طلوع با صدای استاد سیاوش از آلبوم هوای خونه برای شما انتخاب شده است

مدت زمان ترانه طلوع سیاوش:7 دقیقه و 27 ثانیه

لینک دانلود:دانلود آهنگ طلوع سیاوش قمیشی کیفیت MP3 128 KB Toloe siayavash ghomayshi mp3

پخش انلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/havaye.khaneh/Tolou.mp3{/saudioplayer}

متن اهنگ طلوع سیاوش قمیشی

Text music rise Siavash Ghomayshi Tolou.mp3

شاعر : ﭘﺪرام

‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻲﺷﻢ و
‫ﻫـﻤـﺮاه ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﻣﻴـﺮم
‫داغ دﻟـﻢ ﺗﺎزه ﻣﻴﺸﻪ
‫زﻣﺰﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﺪﻧﻢ
‫وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﻣﻮﻧﺪم
‫ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﻴﺸﻪ
‫ﻗـﺪ ﻫﺰارﺗـﺎ ﭘـﻨـﺠﺮه
‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ آواز ﻣﻲﺧﻮﻧﻢ
‫دارم ﺑﺎ ﻛﻲ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻢ؟
‫ﻧـﻤـﻲدوﻧـﻢ، ﻧـﻤـﻲدوﻧـﻢ
‫اﻳﻦ روزا دﻧﻴﺎ واﺳﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮﻧﻤﻮن ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺗﺮه
‫ﻛـﺎش ﻣﻲﺗـﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨـﻮﻧﻢ ﻗـﺪ ﻫـﺰارﺗﺎ ﭘـﻨـﺠﺮه
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﺣﺎﻻ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻲ داره
‫رﻓﻴـﻖ ﺗﻨﻬﺎﻳـﻴﻢ ﻣﻴﺸﻪ
‫ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺎرﻓﻴﻖ ﺷﺪن
‫ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮام ﺷﺐ و روز
‫ﺑـﻪ ﻫـﻢ دﻳـﮕـﻪ دروغ ﺑـﮕـ
‫ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻫـﻢ دﻗﻴـﻖ ﺷـﺪن
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻲﺷﻢ و
‫ﻫـﻤـﺮاه ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﻣﻴـﺮم
‫داغ دﻟـﻢ ﺗﺎزه ﻣﻴﺸﻪ
‫زﻣﺰﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﺪﻧﻢ
‫وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﻣﻮﻧﺪم
‫ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﻴﺸﻪ
‫ﻗـﺪ ﻫﺰارﺗـﺎ ﭘـﻨـﺠﺮه
‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ آواز ﻣﻲﺧﻮﻧﻢ
‫دارم ﺑﺎ ﻛﻲ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻢ؟
‫ﻧـﻤـﻲدوﻧـﻢ، ﻧـﻤـﻲدوﻧـﻢ
‫اﻳﻦ روزا دﻧﻴﺎ واﺳﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮﻧﻤﻮن ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺗﺮه
‫ﻛـﺎش ﻣﻲﺗـﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨـﻮﻧﻢ ﻗـﺪ ﻫـﺰارﺗﺎ ﭘـﻨـﺠﺮه
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﺣﺎﻻ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮕﻲ داره
‫رﻓﻴـﻖ ﺗﻨﻬﺎﻳـﻴﻢ ﻣﻴﺸﻪ
‫ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺎرﻓﻴﻖ ﺷﺪن
‫ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮام ﺷﺐ و روز
‫ﺑـﻪ ﻫـﻢ دﻳـﮕـﻪ دروغ ﺑـﮕـﻦ
‫ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻫـﻢ دﻗﻴـﻖ ﺷـﺪن
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ
‫ﻃﻠﻮع ﻣﻦ، ﻃﻠﻮع ﻣﻦ
‫وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻪ
‫ﻣـﻮﻗـﻊ رﻓـﺘـﻦ ﻣـﻨﻪ

منبع متن آهنگ:سیاوش قمیشی

آهنگ هوای خونه سیاوش قمیشی

music havaye khoneh siavash ghomayshi

آهنگ هوای خونه از سیاوش قمیشی

آهنگ زیبای هوای خونه کاری از سیاوش قمیشی.

آهنگ هوای خونه با سبک آرام و کمی غمگین با صدای آرامبخش سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

این اهنگ از آلبوم هوای خونه سیاوش انتخاب شده است

زمان آهنگ هوای خونه:4 دقیقه و 6 ثانیه

لینک دانلود: دانلود آهنگ هوای خونه کیفیت MP3 128 KB havaye khone siavash ghomayshi mp3

پخش آنلاین:

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/havaye.khaneh/Havay.Khoneh.mp3{/saudioplayer}

متن تکست هوای خونه سیاوش text music havaye khonneh

شاعر : م.ﺳﭙﻨﺪ

‫ﻫﻮاي ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ دﻟﮕﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫از اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻪ دﻟﻢ ﺳـﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﻋـﻘـﺎب ﺗـﻴـﺰ ﭘـﺮ دﺷـﺘـﻬﺎي اﺳـﺘﻐﻨﺎ
‫اﺳﻴـﺮ ﭘـﻨﺠﻪي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﺻـﺪاي زﻣـﺰﻣـﻪي ﻋﺎﺷـﻘﺎن آزادي
‫ﻓﻐﺎن و ﻧﺎﻟﻪي ﺷﺒﮕﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﻧـﮕـﺎهِ ﻣـﺮدم ﺑـﻴـﮕﺎﻧـﻪ در دل ﻏـﺮﺑـﺖ
‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﻪي ﻣﻦ ﺗﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﻣﺒﺮ ز ﻣﻮي ﺳﭙﻴﺪم ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ دراز
‫ﺟﻮان ز ﺣﺎدﺛﻪاي ﭘـﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻓﺮﻳﺎد
‫ﻛﻼم ﺣﻖ دمِ ﺷﻤﺸـﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﺑـﮕـﻴـﺮ دﺳـﺖ ﻣﺮا آﺷـﻨﺎي درد ﺑـﮕﻴﺮ
‫ﻣﮕﻮ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن، دﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮا ﻣﻴﻜِﺸﺪ ﭼﻪ ﺧﻮن و ﭼﻪ ﺧﺎك
‫ﻣـﺤـﺒـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ زﻧـﺠـﻴـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد ﮔـﺎﻫـﻲ
‫ﻣﺒﺮ ز ﻣﻮي ﺳﭙﻴﺪم ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ دراز
‫ﺟﻮان ز ﺣﺎدﺛﻪاي ﭘـﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻓﺮﻳﺎد
‫ﻛﻼم ﺣﻖ دمِ ﺷﻤﺸـﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﻫﻮاي ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ دﻟﮕﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫از اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻪ دﻟﻢ ﺳﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎﻫﻲ
‫ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮا ﻣﻴﻜِﺸﺪ ﭼﻪ ﺧﻮن و ﭼﻪ ﺧﺎك
‫ﻣـﺤﺒـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ زﻧـﺠـﻴـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد ﮔـﺎهی

منبع متن آهنگ:سیاوش قمیشی

متن تکست آهنگ تهران سیاوش قمیشی

در پست قبلی دانلود آهنگ تهران استاد سیاوش قمیشی را قرار دادیم..متن اهنگ تهران را برای شما به صورت کامل قرار می دهیم

منو تهران منو دلشوره های ناتمومش

 منو تهران و بغض آسمونش

منو تهران منو افسردگیهای همیشه

منو دردی که رو لبهام میشه

منو تهران منو اندوهو آه شعر

 منو تهران منو بارون و ماه مهر

متن آهنگ تهران سیاوش قمیشی

منو تهران بغض این ترانه

منو قحطی شعر عاشقانه

منو تهرانو این زخم دمادم

منو تهرانو اندوه صد آدم

منو تهرانو اشکای پیاپی

منو اندوه منوو این غصه تا کی

منو اندوه منو این غصه تا کی

متن آهنگ تهران سیاوش قمیشی

منو تهرانو دلشوره های ناتمومش

منو تهرانو بغض آسمونش

منو تهران منو افسردگیهای همیشه

منو دردی که رو لبهام میشه

منو تهران منو اندوهو آه شعر

 منو تهران منو بارون و ماه مهر

دانلود اهنگ تهران سیاوش قمیشی با حجم 3.16 مگابایت

آهنگ جدید سیاوش قمیشی با نام تهران

سیاوش قمیشی تهران

سیاوش قمیشی در دی ماه 93 آهنگی جدید و زیبا با نام تهران منتشر کرده است میتونید از سایت سکه دانلود کنید

آهنگسازی آهنگ تهران بسیار زیبا است همینطور شعر تهران که با صدای بی نظیر سیاوش قمیشی آهنگ زیبای ساخته است

آهنگ تهران سیاوش قمیشی را با مدت زمان 3 دقیقه و 15 ثانیه را از سایت سکه دریافت کنید

متن آهنگ تهران با با مصراع منو تهران منو دلشوره های ناتمومش شروع میشود که در پست بعدی یعنی 6076 متن کامل تکست تهران سیاوش قمیشی قرار داده میشود

دانلود اهنگ تهران سیاوش قمیشی با حجم 3.16 مگابایت MP3 128 KB Tehran Siavash Ghomayshi new Music

پخش آنلاین تهران استاد سیاوش قمیشی

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/Tehran.mp3{/saudioplayer}

متن تکست آهنگ سیاوش قمیشی و معین

پرنده سیاوش قمیشی

 

 ميشه پرنده باشي اما رها نباشي
 ميشه دلت بگيره اسيرِ غصه ها شي
معين: حالا که آسمون هم دنياي تازه اي نيست
 اونوقت يه جا بشيني محوِ گذشته ها شي
 ترسيده باشي از کوچ، اوجُ نديده باشي
 واسه يه مشتِ دونـه، اهلـي آدما شـي
 تو سايه ها بموني، درگير سايه ها شي
 مفهومِ زندگي رو از ياد برده باشي
 دلت بخواد دوباره از تهِ دل بخوني
از ترسِ ريزش اشک غمگين و بي صدا شي
 ميشه پـرنـده باشي اما رها نباشي
 ميشه دلت بگيره اسيرِ غصه ها شي
حالا که آسمون هم دنياي تازه اي نيست
 اونوقت يه جا بشيني محوِ گذشته ها شي
 ترسيده باشي از کوچ، اوجُ نديده باشي
 واسه يه مشتِ دونـه، اهلي آدما شي
تو سايه ها بموني درگيرِ سايه ها شي
مفهوم زندگي رو از ياد برده باشي
دلت بخواد دوباره از تهِ دل بخوني
 از ترسِ ريزشِ اشک غمگين و بي صدا شي

Parandeh Siavash Moein

 دانلود آهنگ ایرونی سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

در این پست از سکه اهنگ بسیار زیبای "ایرونی" با صدای سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ "ایرونی" با مدت زمان 4 دقیقه و 12 ثانیه در ابان 93 از سکه منتشر شده است

ترانه ایرونی از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای اولین بار در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ ایرونی از سیاوش قمیشی
-----------------------------
آهنگ های زیبای ایرانی در سایت سکه
www.3eke.ir
-----------------------------
ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫اﻳـﺮوﻧﻲ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ رﻳﺸﻪ
‫ﺳـﺎﻗﻪ از رﻳـﺸﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫روزﮔـﺎرﻣـﻮن ﭘـﺎﻳـﻴـﺰ ﻣﻴﺸﻪ
‫اﻣﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ زﻣﺴﺘﻮن ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫اﻳـﺮوﻧـﻲ ﺑـﺮ ﻗـﺮاره ﻫﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ﺑـﺎ ﺗـﻤﺎم ﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ
‫ﺳﺎﻗﻪ از رﻳﺸﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﺒﺰﻣﻮن زرد ﻣﻴﺸﻪ
‫ﺑـﻬﺎرﻣﻮن زﻣـﺴـﺘﻮن ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫اﻳـﺮوﻧـﻲ ﺑـﺮ ﻗـﺮاره ﻫﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫اﻳـﺮوﻧﻲ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ رﻳﺸﻪ
‫ﺳـﺎﻗﻪ از رﻳـﺸﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫روزﮔـﺎرﻣـﻮن ﭘـﺎﻳـﻴـﺰ ﻣﻴﺸﻪ
‫اﻣﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ زﻣﺴﺘﻮن ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫اﻳـﺮوﻧـﻲ ﺑـﺮ ﻗـﺮاره ﻫﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮوﻧﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ

-----------------

دانلود آهنگ ایرونی سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:3.93 مگابایت Ironi.mp3 siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ ایرونی سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Ironi.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ زندگی سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

در این پست از سکه اهنگ بسیار زیبای "زندگی" با صدای سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیم

ترانه زندگی از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ عاشقانه زندگی از سیاوش قمیشی
-----------------------------
آهنگ های زیبای ایرانی در سایت سکه
www.3eke.ir
-----------------------------
زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻜﻴﺪن ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻤﻊ از ﮔﺮﻣﻲ ﻋﺸﻖ
‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻟـﻄﺎﻓﺖ ﮔـﻢ ﺷـﺪن در ﻧـﺮﻣﻲ ﻋﺸﻖ
‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ دوﻳـﺪن ﺑـﻲ اﻣﺎن در وادي ﻋﺸﻖ
‫رﻓـﺘـﻦ و آﺧـﺮ رﺳـﻴـﺪن ﺑـﺮ در آﺑـﺎدي ﻋﺸﻖ
‫ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪاده ﺑﻮدن
‫ﭘـﺮ ﻏـﺮور ﭼﻮن آﺑـﺸﺎران ﺑﻮدن اﻣﺎ، ﺳﺎده ﺑﻮدن
‫ﻣـﻴﺸﻮد اﻧـﺪوه ﺷـﺐ را از ﻧـﮕﺎه ﺻـﺒﺢ ﻓﻬﻤﻴﺪ
‫ﻳﺎ ﺑﻪ وﻗﺖ رﻳﺰش اﺷﻚ ﺷﺎدي ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ را دﻳﺪ
‫ﻣﻲﺗﻮان در ﮔﺮﻳﻪي اﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ﻏﻨﭽﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد
‫زاﻳـﺶ آﻳـﻨـﺪه را در ﻫـﺮ ﺧـﺰاﻧـﻲ دﻳﺪ و آﺳﻮد
‫ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪاده ﺑﻮدن
‫ﭘـﺮ ﻏـﺮور ﭼﻮن آﺑـﺸﺎران ﺑﻮدن اﻣﺎ، ﺳﺎده ﺑﻮدن
‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻜﻴﺪن ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻤﻊ از ﮔﺮﻣﻲ ﻋﺸﻖ
‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻟـﻄﺎﻓﺖ ﮔـﻢ ﺷـﺪن در ﻧـﺮﻣﻲ ﻋﺸﻖ
‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ دوﻳـﺪن ﺑـﻲ اﻣﺎن در وادي ﻋﺸﻖ
‫رﻓـﺘـﻦ و آﺧـﺮ رﺳـﻴـﺪن ﺑـﺮ در آﺑـﺎدي ﻋﺸﻖ
‫ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪاده ﺑﻮدن
‫ﭘـﺮ ﻏـﺮور ﭼﻮن آﺑـﺸﺎران ﺑﻮدن اﻣﺎ، ﺳﺎده ﺑﻮدن
‫ﻣـﻴﺸﻮد اﻧـﺪوه ﺷـﺐ را از ﻧـﮕﺎه ﺻـﺒﺢ ﻓﻬﻤﻴﺪ
‫ﻳﺎ ﺑﻪ وﻗﺖ رﻳﺰش اﺷﻚ ﺷﺎدي ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ را دﻳﺪ
‫ﻣﻲﺗﻮان در ﮔﺮﻳﻪي اﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ﻏﻨﭽﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد
‫زاﻳـﺶ آﻳـﻨـﺪه را در ﻫـﺮ ﺧـﺰاﻧـﻲ دﻳﺪ و آﺳﻮد
‫ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪاده ﺑﻮدن
‫ﭘـﺮ ﻏـﺮور ﭼﻮن آﺑـﺸﺎران ﺑﻮدن اﻣﺎ، ﺳﺎده ﺑﻮدن ...

-----------------

دانلود آهنگ زندگی سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:5.30 مگابایت Zendegi.mp3 siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ زندگی سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Zendegi.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ طفلکی سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

طفلکی نام یکی دیگر از آهنگ های آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی است که با مدت زمان 4 دقیقه و 50 ثانیه در آبان 93 از سایت سکه منتشر شده است

ترانه طفلکی از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ عاشقانه طفلکی از سیاوش قمیشی
-----------------------------
آهنگ های زیبای ایرانی در سایت سکه
www.3eke.ir
-----------------------------
ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻲ دل ﺳﭙﺮده
‫ﻳـﻪ ﻧﻔﺮ دﻟﺶ رو ﺑﺮده
‫ﺑﮕﻮ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺒﺶ
‫ﺗـﺎﺑـﺤﺎل از ﻏـﻢ ﻧﻤﺮده
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﺘﻪ
‫ﺑـﺎرِ ﺣـﺮف زور زﻳﺎده
‫اون ﻛﺴﻲ ﺑﺮده ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ رو
‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻢ ﻧﺪاده
‫ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻜﻲ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ
‫ﻣﻦ ﺷـﻬﺎﻣـﺘـﻢ زﻳﺎده
‫ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ دﻧﻴﺎ
‫ﻣـﺜـﻞ ﻣﻦ ﻛﻪ دل ﻧـﺪاده
‫ﻣـﺜﻞ ﭘـﺮواز ﭘـﺮﻧﺪه
‫ﺗﻮي ﻗﻠﺐ آﺳﻤﻮﻧﻬﺎ
‫ﻣﻦ دﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮدم
‫ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻛـﻬﻜـﺸﻮﻧﻬﺎ
‫ﭘﺮ زدم ﻣﻦ ﺗﻮي ﭼﺸﻤﺎت
‫ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﻦ ﭘـﺮواز ﻛـﺮدم
‫ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﺗـﺮﺳﻴﺪم و
‫آﻏﺎز ﻛﺮدم
‫ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻲ دل ﺳﭙﺮده
‫ﻳـﻪ ﻧﻔﺮ دﻟﺶ رو ﺑﺮده
‫ﺑﮕﻮ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺒﺶ
‫ﺗـﺎﺑـﺤﺎل از ﻏـﻢ ﻧﻤﺮده
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﺘﻪ
‫ﺑـﺎرِ ﺣـﺮف زور زﻳﺎده
‫اون ﻛﺴﻲ ﺑﺮده ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ رو
‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻢ ﻧﺪاده
‫ﻧﮕﻮ ﻃﻔﻠﻜﻲ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ
‫ﻣﻦ ﺷـﻬﺎﻣـﺘـﻢ زﻳﺎده
‫ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ دﻧﻴﺎ
‫ﻣـﺜـﻞ ﻣﻦ ﻛﻪ دل ﻧـﺪاده
‫ﻣـﺜﻞ ﭘـﺮواز ﭘـﺮﻧﺪه
‫ﺗﻮي ﻗﻠﺐ آﺳﻤﻮﻧﻬﺎ
‫ﻣﻦ دﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮدم
‫ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻛـﻬﻜـﺸﻮﻧﻬﺎ
‫ﭘﺮ زدم ﻣﻦ ﺗﻮي ﭼﺸﻤﺎت
‫ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﻦ ﭘـﺮواز ﻛـﺮدم
‫ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﺗـﺮﺳﻴﺪم و
‫آﻏﺎز ﻛﺮدم

-----------------

دانلود آهنگ طفلکی سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:4.50 مگابایت Teflaki.mp3 siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ طفلکی سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Teflaki.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ زمزمه سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

زمزمه نام یکی دیگر از آهنگ های آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی است که با مدت زمان 6 دقیقه و 14 ثانیه در آبان 93 از سایت سکه منتشر شده است

ترانه زمزمه از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ عاشقانه زمزمه از سیاوش قمیشی

آهنگ های زیبای ایرانی در سایت سکه
www.3eke.ir
-----------------------------
اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺪاره
‫وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺸﻨﻮي ﻣﻴﮕﻢ
‫ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻤﻮن
‫ﺣﺘﻲ اﺳـﻤـﻤﻮ ﻧﻴﺎر
‫اﮔﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ
‫زﻳـﺮ ﺑـﺎروﻧـﺎ ﻗـﺪم زدي ﺑـﺪون
‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓـﻜﺮ ﻣﻦ ﭘـﻴـﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد
‫ﻣﺜﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﺒﻮد
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺪاره
‫وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺸﻨﻮي ﻣﻴﮕﻢ
‫ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻤﻮن
‫ﺣﺘﻲ اﺳـﻤـﻤﻮ ﻧﻴﺎر
‫اﮔﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ
‫زﻳـﺮ ﺑـﺎروﻧـﺎ ﻗـﺪم زدي ﺑـﺪون
‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓـﻜﺮ ﻣﻦ ﭘـﻴـﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد
‫ﻣﺜﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﺒﻮد
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺪاره
‫وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺸﻨﻮي ﻣﻴﮕﻢ
‫ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻤﻮن
‫ﺣﺘﻲ اﺳـﻤـﻤﻮ ﻧﻴﺎر
‫اﮔﻪ ﻳﻚ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ
‫زﻳـﺮ ﺑـﺎروﻧـﺎ ﻗـﺪم زدي ﺑـﺪون
‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓـﻜﺮ ﻣﻦ ﭘـﻴـﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد
‫ﻣﺜﻞ ﺗﻮ، ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻴﭽﻜﻲ ﻧﺒﻮد
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
‫اﮔـﻪ زﻣـﺰﻣـﻪﻫﺎﻣـﻮن
‫ﺷـﺪه ﻳـﺦ ﺗﻮ دﻻﻣﻮن
‫ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺪارم
‫ﺟﺰ اﻣﺸﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون
‫ﺑـﺮم ﭘـﻴـﺶ ﺧﺪاﻣﻮن

 

-----------------

دانلود آهنگ زمزمه سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:5.50 مگابایت Zemzemeh siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ زمزمه سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Zemzemeh.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ دلتنگی سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

دلتنگی نام یکی دیگر از آهنگ های آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی است که مدت زمان 5 دقیقه و 54 ثانیه در آبان 93 از سایت سکه منتشر شده است

ترانه دلتنگی از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ عاشقانه دلتنگی از سیاوش قمیشی

شاعر:پاکسیما زکی پور

ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘـﻪ دﻳـﮕﻪ ﺑـﺎرون ﻧﺰده
‫رﻧﮓ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻧﺰده
‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ اﺑﺮي ﭘﺮﭘﺮ ﻧﺸﺪه
‫دل آﺳـﻤـﻮن ﺳـﺒﻜﺘﺮ ﻧﺸﺪه
‫ﻣﻪ ﺳﺮد رو ﺗﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
‫ﻣﺜﻞ ﺑﻐﺾ ﺗﻮي ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻨﻪ
‫اﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎم ﭘﺮ اﺷﻜﻪ، اي ﺧﺪا
‫وﻗـﺘـﺸﻪ دوﺑـﺎره ﺑـﺎرون ﺑﺰﻧﻪ
‫ﺧـﻴـﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ دﻟﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه
‫ﻗﻠﺒـﻢ از دوري ﺗﻮ ﺑﺪﺟﻮري دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه
‫ﺧـﻴـﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ دﻟﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه
‫ﻗﻠﺒـﻢ از دوري ﺗﻮ ﺑﺪﺟﻮري دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﻛﻮه ﻏﺼﻪ از دﻟﻢ رﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺣﺮف ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رو ﻣﻦ ﺑﺎ ﻛﻲ ﺑﮕﻢ
‫ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎ ﻛﻪ آﺧـﻪ ﮔﻔﺘـﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺧـﻴـﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ دﻟﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه
‫ﻗﻠﺒـﻢ از دوري ﺗﻮ ﺑﺪﺟﻮري دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه
‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘـﻪ دﻳـﮕﻪ ﺑـﺎرون ﻧﺰده
‫رﻧﮓ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻧﺰده
‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ اﺑﺮي ﭘﺮﭘﺮ ﻧﺸﺪه
‫دل آﺳـﻤـﻮن ﺳـﺒﻜﺘﺮ ﻧﺸﺪه
‫ﻣﻪ ﺳﺮد رو ﺗﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ
‫ﻣﺜﻞ ﺑﻐﺾ ﺗﻮي ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻨﻪ
‫اﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎم ﭘﺮ اﺷﻜﻪ، اي ﺧﺪا
‫وﻗـﺘـﺸﻪ دوﺑـﺎره ﺑـﺎرون ﺑﺰﻧﻪ

-----------------

دانلود آهنگ دلتنگی سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:5.50 مگابایت Deltangi siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ دلتنگی سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Deltangi.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 

 دانلود آهنگ جزیره سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

آهنگ زیبای "جزیره" با صدای سیاوش قمیشی. آهنگ عاشقانه جزیره با مدت زمان 4 دقیقه و 35 ثانیه از سایت سکه منتشر شده است

ترانه جزیره از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ عاشقانه جزیره از سیاوش قمیشی

شاعر:اﻣﻴﺮﻓﺮّخ ﺗﺠلی

ﻣـﻦ ﻫﻤـﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮدم
‫ﺧﺎﻛﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻲ و ﮔﺮم
‫واﺳﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزي ﻣﻮﺟﻬﺎ
‫ﻗـﺎﻣـﺘـﻢ ﻳـﻪ ﺑـﺴﺘﺮ ﻧـﺮم
‫ﻳـﻪ ﻋﺰﻳـﺰ دردوﻧـﻪ ﺑـﻮدم
‫ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ
‫ﻳﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻟﺺ
‫روي اﻧـﮕﺸـﺘﺮ درﻳـﺎ
‫ﺗﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ روز ﺗﻮ رﺳﻴﺪي
‫ﺗـﻮي ﻗـﻠـﺒﻢ ﭘـﺎ ﮔـﺬاﺷﺘﻲ
‫ﻏﺼﻪﻫﺎي ﻋـﺎﺷـﻘﻲ رو
‫ﺗﻮ وﺟﻮدم ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ
‫زﻳـﺮ رﮔـﺒـﺎر ﻧـﮕﺎﻫـﺖ
‫دﻟﻢ اﻧﮕﺎر زﻳﺮ و رو ﺷﺪ
‫ﺑﺮاي داﺷـﺘﻦ ﻋﺸﻘﺖ
‫ﻫﻤﻪ ﺟﻮﻧﻢ آرزو ﺷﺪ
‫ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪي اﻧﮕﺎر
‫ﻧـﻔﺴﻢ ﺑﺮﻳـﺪ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪ
‫اﺑﺮ و ﺑﺎد و درﻳﺎ ﮔﻔﺘﻦ
‫ﺣـﺲ ﻋـﺎﺷﻘﻲ ﻫﻤﻴﻨﻪ
‫اوﻣﺪي ﺗﻮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ
‫ﺑﻲ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ
‫اﻣـﺎ ﺗـﺎ ﻗـﺎﻳـﻘﻲ اوﻣﺪ
‫از ﻣﻦ و دﻟﻢ ﮔﺬﺷﺘﻲ
‫رﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻋﺸﻘﺖ
‫ﺳﻮي روﺷـﻨﻲِ ﻓـﺮدا
‫ﻣـﻦ و دل اﻣـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻴﻢ
‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﺖ ﻟﺐ درﻳﺎ
‫دﻳﮕﻪ رو ﺧﺎك وﺟﻮدم ﻧﻪ ﮔﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ درﺧﺘﻲ
‫ﻟﺤﻈﻪﻫـﺎي ﺑـﻲ ﺗﻮ ﺑﻮدن ﻣـﻴﮕﺬره اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﻲ
‫دل ﺗـﻨﻬﺎ و ﻏﺮﻳﺒﻢ داره اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮه
‫وﻟﻲ ﺣﺘﻲ وﻗﺖ ﻣﺮدن ﺑﺎز ﺳﺮاﻏﺘﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه
‫ﻣﻴﺮﺳﻪ روزي ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻗﻌﺮ درﻳـﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻢ
‫اﻣﺎ ﺗﻮ درﻳﺎي ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎز ﻳﻪ ﮔﻮﺷﻪاي ﻣﻲﻣﻮﻧﻢ

-----------------

دانلود آهنگ جزیره سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:4.28 مگابایت Jazireh siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ جزیره سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Jazireh.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ بارون سیاوش قمیشی آلبوم شکوفه های کویری

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی

یکی دیگر از آهنگ های زیبای قمیشی با نام "باران" را امروز در سایت سکه منتشر می کنیم.

ترانه باران از آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم شکوفه های کویری سیاوش قمیشی در سال 1379 منتشر شده است

متن ترانه شعر آهنگ عاشقانه باران از سیاوش قمیشی

شاعر:منوچهر پویا

ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎروﻧﻮ ﻧﺪﻳﺪي
‫ﮔﻞ اﺑـﺮا رو ﻧﭽﻴﺪي
‫ﮔﻠﻪ از ﺧﻴﺴﻴﻪ ﺟﺎدهﻫﺎي ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﺸﻴﺎر
‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺷﺒﻮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
‫ﻣـﻨـﻮ ﺑﺸﻨﺎس ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
‫ﻧﻘﺶ ﻏﺼﻪام روي ﺷﻴﺸﻪ
‫ﻣﻦ ﺧﺸﻜﻴﺪه درﺧﺖ ﺗﻮي ﺑﻄﻦ ﺑﺎغ و ﺑﻴﺸﻪ
‫ﺟﺎدهﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻮارو
‫ﺳﺎل ﮔﻨﮓ ﺑﻲ ﺑﻬﺎرو
‫ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰي ﻧﮕﺮﻓﺘﻲ دل ﻣﺎ رو
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎروﻧﻮ ﻧﺪﻳﺪي
‫ﮔﻞ اﺑـﺮا رو ﻧﭽﻴﺪي
‫ﮔﻠﻪ از ﺧﻴﺴﻴﻪ ﺟﺎدهﻫﺎي ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار
‫ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﺸﻴﺎر
‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺷـﺒﻮ ﺑـﺎ ﺳـﺘﺎره ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺗﻠﺦ ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﺮوت
‫ﺗـﻮ ﻧـﺒـﻮدي ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻴﻨﻲ ﺷﺐ ﺗﺎر اﻧﺘﻈﺎرو
‫ﻫـﻤـﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﺗﻮ ﺧـﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮي ﺧﻮاﺑﻢ
‫ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم ﺑﺎزم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﻣـﻨـﻮ ﺑﺸﻨﺎس ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
‫ﻧﻘﺶ ﻏﺼﻪام روي ﺷﻴﺸﻪ
‫ﻣﻦ ﺧﺸﻜﻴﺪه درﺧﺖ ﺗﻮي ﺑﻄﻦ ﺑﺎغ و ﺑﻴﺸﻪ
‫ﺟﺎدهﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻮارو
‫ﺳﺎل ﮔﻨﮓ ﺑﻲ ﺑﻬﺎرو
‫ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰي ﻧﮕﺮﻓﺘﻲ دل ﻣﺎ رو
‫ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺗﻠﺦ ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﺮوت
‫ﺗـﻮ ﻧـﺒـﻮدي ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻴﻨﻲ ﺷﺐ ﺗﺎر اﻧﺘﻈﺎرو
‫ﻫـﻤـﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﺗﻮ ﺧـﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮي ﺧﻮاﺑﻢ
‫ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم ﺑﺎزم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﻫـﻤـﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﺗﻮ ﺧـﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮي ﺧﻮاﺑﻢ
‫ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم ﺑﺎزم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ

-----------------

دانلود آهنگ بارون سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیتMP3 128 KB - حجم:5.33 مگابایت Baroon siavash Ghomayshi

----------------

پخش آنلاین آهنگ بارون سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/shokofehaye.kaviri/Baroon.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

 دانلود آهنگ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

در این پست از سکه یکی دیگر از آهنگ های زیبای سیاوش قمیشی با نام ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش از آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

ترانه ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش با مدت زمان 3 دقیقه و 43 ثانیه در آبان ماه 93 از سایت سکه منتشر شده است

متن شعر آهنگ بوسه باد سیاوش قمیشی -عاشقانه

متن شعر آهنگ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش سیاوش قمیشی -عاشقانه

شاعر:یغما گلرویی

رﻓﺘﻲ وﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ
‫ﺑﻲ ﺗﻮ ﻣﻦ اﺳﻴﺮ دﺳﺖ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎﻟﻢ
‫ﻳـﺎد ﻣـﻦ ﻧـﺒـﻮدي اﻣـﺎ، ﻣـﻦ ﺑﻪ ﻳـﺎد ﺗـﻮ ﺷﻜﺴﺘﻢ
‫ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﻪ دوري از ﻣﻦ، دل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﺴﺘﻢ
‫ﻫﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش
‫ﺑﻲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش
‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاري ﻣﻬﺘﺎب
‫ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش
‫اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﻣﻴﺸﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ رد ﺷﺪ
‫ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ آﺗـﻴﺶ ﻋﺸﻘﺖ، ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﻮ ﺑﻠﺪ ﺷﺪ
‫اﮔﻪ دوري، اﮔﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ، ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش
‫ﺗـﺎ اﺑـﺪ، ﺗـﺎ ﺗـﻪ دﻧﻴﺎ، ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش
‫رﻓﺘﻲ وﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ
‫ﺑﻲ ﺗﻮ ﻣﻦ اﺳﻴﺮ دﺳﺖ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎﻟﻢ
ﻳـﺎد ﻣـﻦ ﻧـﺒـﻮدي اﻣـﺎ، ﻣـﻦ ﺑﻪ ﻳـﺎد ﺗـﻮ ﺷﻜﺴﺘﻢ
‫ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﻪ دوري از ﻣﻦ، دل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﺴﺘﻢ
‫اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ، ﻣﻴﺸﻪ از ﺣﺎدﺛﻪ رد ﺷﺪ
‫ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ آﺗـﻴﺶ ﻋﺸﻘﺖ، ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﻮ ﺑﻠﺪ ﺷﺪ
‫اﮔﻪ دوري، اﮔﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ، ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش
‫ﺗـﺎ اﺑـﺪ، ﺗـﺎ ﺗـﻪ دﻧﻴﺎ، ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش

-----------------------

دانلود آهنگ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم:3.47 مگابایت Be Yade Man Bash Siavash Ghomayshi

-----------------------

پخش آنلاین آهنگ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺎش سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/rozhaye.bikhatereh/Yaadeh.Man.Bash.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ هنوز سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

در این پست از سکه یکی دیگر از آهنگ های زیبای سیاوش قمیشی با نام هنوز را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ هنوز از آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آهنگ هنوز با مدت زمان 3 دقیقه و 18 ثانیه در آبان ماه 93 از سایت سکه منتشر شده است

 

شاعر:احسان یاورانی

ﻣـﻦ اﮔـﻪ ﻫـﻨـﻮز ﻣـﻴـﺨﻮﻧـﻢ واﺳـﻪ ﺧﺎﻃﺮِ دل ﺗـﻮﺳﺖ
‫ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺻﺪاي ﻏﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻢ ﺻﺪاي ﺣﺴﺮت ﺗﻮﺳﺖ
‫ﻋﺰﻳﺰم اﮔﻪ ﺧﺰوﻧﻢ واﺳ‪ﺖ از ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﺗﻮ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬارم ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ
‫اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎي ﺳﺮدت ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺗـﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻴﻨﻲ
‫ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ از ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻓﺮدا رو ﺑﺒﻴﻨﻲ
‫اﮔـﻪ ﻫﻢ ﺻـﺪاي اﺷﻜﻲ واﺳـﻪ آرزويِ ﺑﺮ ﺑﺎد
‫ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ اي ﮔﻞ، ﻧﻮ ﺑﻬﺎرو ﻧﺒﺮ از ﻳﺎد
‫ﻫﻤﻪ دﻟﺨﻮﺷﻴـﻢ ﺑﻪ اﻳـﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدت ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرم
‫ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮﻳﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ دﺷﺖ ﻳﻪ ﺧﺰوﻧﻪ ﺑﻲ ﺑﻬﺎرم
‫ﻣـﻦ اﮔـﻪ ﻫـﻨـﻮز ﻣـﻴـﺨﻮﻧـﻢ واﺳـﻪ ﺧﺎﻃﺮِ دل ﺗـﻮﺳﺖ
‫ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺻﺪاي ﻏﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻢ ﺻﺪاي ﺣﺴﺮت ﺗﻮﺳﺖ
‫ﻋﺰﻳﺰم اﮔﻪ ﺧﺰوﻧﻢ واﺳ‪ﺖ از ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﺗﻮ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬارم ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ
‫اﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎي ﺳﺮدت ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺗـﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻴﻨﻲ
‫ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ از ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻓﺮدا رو ﺑﺒﻴﻨﻲ
‫اﮔـﻪ ﻫﻢ ﺻـﺪاي اﺷﻜﻲ واﺳـﻪ آرزويِ ﺑﺮ ﺑﺎد
‫ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ اي ﮔﻞ، ﻧﻮ ﺑﻬﺎرو ﻧﺒﺮ از ﻳﺎد
‫ﻫﻤﻪ دﻟﺨﻮﺷﻴـﻢ ﺑﻪ اﻳـﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدت ﻣﻮﻧﺪﮔﺎرم
‫ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮﻳﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ دﺷﺖ ﻳﻪ ﺧﺰوﻧﻪ ﺑﻲ ﺑﻬﺎرم

-----------------------

دانلود آهنگ هنوز سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم:3.77 مگابایت Hanooz Siavash Ghomayshi

-----------------------

پخش آنلاین آهنگ هنوز سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/rozhaye.bikhatereh/Hanooz.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 

 دانلود آهنگ محبوبه شب سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

در این پست از سکه یکی دیگر از آهنگ های زیبای قمیشی با نام محبوبه شب را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ محبوبه شب از آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آهنگ محبوبه شب با مدت زمان 3 دقیقه و 18 ثانیه در آبان ماه 93 از سایت سکه منتشر شده است

شاعر:رضا زارعی

وﻗﺘﻲ ﺷﺐ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﻴﺬاره
‫ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻴﮕﻴﺮه
‫وﻗﺘﻲ ﺗﺎرﻳﻜﻲ از آﺳﻤﻮن ﻣﻲﺑﺎره
‫دل ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮه
‫وﻗﺘﻲ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻪ
‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ
‫دل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻇﻠﻢ ﺷﺐ ﻧـﻤﻴﺪه
‫اون ﻛﻪ ﻋﻄﺮش ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ رﺳﻴﺪه
‫اﮔﻪ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪ رو ﺗﻮ ﮔـﻠﺪون ﺑﺬارن
‫ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺸﻮ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑـﻜﺎرن
‫اﮔﻪ دﻳﻮار ﺑﻜﺸﻦ دور وﺟـﻮدش
‫اﮔﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮدش
‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره
‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره
‫ﺷـﺒـﻬﺎ ﻛﻪ ﮔـﻠـﻬﺎ ﺗﻮ ﺗﺎرﻳـﻜﻲ ﻧـﺸﺴﺘﻦ
‫ﻫﻤﻪ از وﺣﺸﺖ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻦ
‫ﺗﻨﺸﻮن ﻣﻴﻠﺮزه از ﺗﺮس ﺳﻴﺎﻫﻲ
‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺗﻮ واﺳﺸﻮن ﭘﻨﺎﻫﻲ
‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره
‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره
‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره
‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره
‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره
‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

-----------------------

دانلود آهنگ محبوبه شب سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم:3.09 مگابایت Mahbobe Shab Siavash Ghomayshi

-----------------------

پخش آنلاین آهنگ محبوبه شب سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/rozhaye.bikhatereh/Mahboobeyeh.Shab.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

 دانلود آهنگ پنجره سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

در این پست از سکه دیگر از آهنگ های زیبای سیاوش قمیشی با نام پنجره را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ پنجره از آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آهنگ پنجره با مدت زمان 3 دقیقه و 18 ثانیه در آبان ماه 93 از سایت سکه منتشر شده است

شاعر:یغما گلرویی

وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب، ﺑﺎرون ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲزﻧﻪ
‫ﻫـﻤـﻪ ﻏﺼـﻪﻫﺎي دﻧـﻴﺎ ﺗـﻮي ﺳﻴـﻨـﻪي ﻣـﻨﻪ
‫ﺗﻮي ﻗﻄﺮهﻫﺎي ﺑﺎرون، ﻣﻴـﺸﻜﻨﻪ ﺑﻐﺾ ﺻِﺪام
‫دﻳﮕﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﻪ دوﻧﻪ ﭘـﻨﺠﺮه ﻫﻴﭽﻲ ﻧﻤﻴﺨﻮام
‫ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ و آواز ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﻣﻨﺘﻈﺮ واﺳﻪ رﺳﻴﺪﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎرون ﻣﻲﻣﻮﻧﻢ
‫زﻳـﺮ ﺑـﺎرون اﻧﺘﻈﺎرت رﻧﮓ ﺗـﺎزهاي داره
‫ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖﺗﺮم اﻧﮕﺎر، وﻗﺘﻲ ﺑﺎرون ﻣﻲﺑﺎره
‫ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎي ﺳﺮ روي ﺷﻮﻧﻢ ﻣﻴﺬاري
‫ﺗـﻤﻮم ﻏﺼـﻪﻫﺎ رو از دل ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﻣـﻲداري
‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ، ﺧﻮاب ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاري ﺑـﺎزم ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه
‫ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه
‫وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب، ﺑﺎرون ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲزﻧﻪ
‫ﻫـﻤـﻪ ﻏﺼـﻪﻫﺎي دﻧـﻴﺎ ﺗـﻮي ﺳﻴـﻨـﻪي ﻣـﻨﻪ
‫ﺗﻮي ﻗﻄﺮهﻫﺎي ﺑﺎرون، ﻣﻴـﺸﻜﻨﻪ ﺑﻐﺾ ﺻِﺪام
‫دﻳﮕﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﻪ دوﻧﻪ ﭘـﻨﺠﺮه ﻫﻴﭽﻲ ﻧﻤﻴﺨﻮام
‫ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎي ﺳﺮ روي ﺷﻮﻧﻢ ﻣﻴﺬاري
‫ﺗـﻤﻮم ﻏﺼـﻪﻫﺎ رو از دل ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﻣـﻲداري
‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ، ﺧﻮاب ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاري ﺑـﺎزم ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه
‫ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه

-----------------------

دانلود آهنگ پنجره سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم:3.09 مگابایت Panjareh Siavash Ghomayshi

-----------------------

پخش آنلاین آهنگ پنجره سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/rozhaye.bikhatereh/Panjereh.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 

 دانلود آهنگ گریه کن سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ بسیار زیبا عاشقانه  سیاوش قمیشی با نام گریه کن را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ گریه کن از آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آهنگ گریه کن با مدت زمان 3 دقیقه و 44 ثانیه در آبان ماه 93 از سایت سکه منتشر شده است

 

شاعر:فروغ دانش

ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻏﺮوره
‫ﻣـﺮﻫـﻢ اﻳـﻦ راه دوره
‫ﺳﺮ ﺑﺪه آواز ﻫـﻖ ﻫـﻖ
‫ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻦ دﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳـﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕـﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﺑﺬار ﭘﺮواﻧﻪي اﺣﺴﺎس
‫دﻟـﺘـﻮ ﺑـﻐـﻞ ﺑـﮕﻴـﺮه
‫ﺑﻐﺾ ﻛﻬﻨﻪ رو رﻫﺎ ﻛﻦ
‫ﺗـﺎ دﻟـﺖ ﻧـﻔﺲ ﺑﮕﻴﺮه
‫ﻧـﻜﻨﻪ ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﻤﻮﻧـﻲ
‫دل ﺑﻪ ﻏﺼﻪﻫﺎ ﺑﺪوزي
‫ﺗﻮ ﺑﺸﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره
‫ﺗﻮ دل ﺷﺒﺎ ﺑﺴﻮزي
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻏﺮوره
‫ﻣـﺮﻫـﻢ اﻳـﻦ راه دوره
‫ﺳﺮ ﺑﺪه آواز ﻫـﻖ ﻫـﻖ
‫ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻦ دﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳـﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕـﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

-----------------------

دانلود آهنگ گریه کن سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم:3.49 مگابایت Gerye Kon Siavash Ghomayshi

-----------------------

پخش آنلاین آهنگ گریه کن سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/rozhaye.bikhatereh/Geryeh.Kon.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 

 دانلود آهنگ بوسه ی باد سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ بسیار زیبا عاشقانه و ماندگار و قدیمی سیاوش قمیشی با نام بوسه ی باد را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ بوسه باد از آلبوم روزهای بی خاطره سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آهنگ بوسه باد با مدت زمان 3 دقیقه و 38 ثانیه در آبان ماه 93 از سایت سکه منتشر شده است

شاعر:فروغ دانش

بوﺳﻪي ﺑﺎد ﺧﺰوﻧﻲ، ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ
‫زﻳﺮ ﮔﻮش ﺑﺮگ ﺗﻨﻬﺎ
‫ﻣﻴـﮕﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﺰوﻧﻲ
‫ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺗﺮ و ﺗﺎزه، رﻧﮓ ﺳﺒﺰﺷﻮ ﻣﻲﺑﺎزه
‫ﻏﺮق ﺑﻮﺳﻪﻫﺎي ﺑﺎد و
‫وﺣﺸﺖ روزاي ﺗﺎزه
‫ﻣﻴﻜَﻨﻪ دل از درﺧﺖ و، ﻣﻴﺸﻪ آوارهي ﻛﻮﭼﻪ
‫ﻛﻮﭼﻪاي ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔﺎر
‫روزاي رﻓﺘﻪ و ﭘﻮﭼﻪ
‫ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﮔﻮﺷﻪي ﻛﻮﭼﻪ، ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﻮن ﻣﻲدوزه
‫ﻣﻴﻜُـﻨـﻪ ﻳـﺎد ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
‫دﻟﺶ از ﻏﺼﻪ ﻣﻲﺳﻮزه
‫ﻳﺎد ﺑﺎد ، ﻳﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎد ﺑﺎد
‫اﻳﻦ دل زرد و ﺗـﻬـﻲ
‫در ﺣﺴﺮت دﻳﺪار ﺑﺎد
‫ﻳـﺎد روزاﻳـﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻪ، زﻳـﺮ ﺳﺎﻳـﻪ ﺗـﻨﻢ ﺑﻮد
‫ﻣﻬﺮﺑﻮن درﺧﺖ ﻋﺎﺷﻖ، ﻣﺴﺖ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻮد
‫ﺳﻬﻢ ﻣﻦ از ﺑﻮﺳـﻪي ﺑﺎد
‫ﭼﻲ ﺑﮕﻢ اي داد و ﺑﻴﺪاد
‫ﻫﻤﻪ زردي و ﺗﺒﺎﻫﻲ
‫ﻣﺮدن و رﻓﺘﻦِ از ﻳﺎد

-----------------------

دانلود آهنگ بوسه باد سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم:3.40 مگابایت Booseye Bad Siavash Ghomayshi

-----------------------

پخش آنلاین آهنگ بوسه باد سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/rozhaye.bikhatereh/Booseyeh.Baad.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

  دانلود آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی لینک مستقیم

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

 آلبوم قدیمی سیاوش قمیشی با نام گل و تگرگ.

این آلبوم در سال 1374 منتشر شده است

متن آهنگ ها در داخل پست های دانلود قرار داده شده است

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

Siavash old album with flowers and hail.

The album was released in 1374

Lyrics is included in the download posts

Sunset Song Album Ghomayshi mud and sleet

Siavash autumn song album mud and sleet

Download Siavash Album Snow Day flowers and hail

Download songs from album Flowers and hail Ghomayshi

Flowers and Flower Album Song sleet and hail Ghomayshi

What song album mud and hail Drdyst Ghomayshi

 دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ  "چه دردیست" با صدای استاد سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ چه دردیست از آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم گل و تگرگ در سال 1374 برای اولین بار منتشر شده است

ترانه چه دردیست را با مدت زمان 5 دقیقه و 45 ثانیه در مهر 93 از سایت سکه دانلود کنید

آهنگ های دیگر آلبوم گل و تگرگ:

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

متن شعر آهنگ عاشقانه چه دردیست سیاوش قمیشی
چه دردي است در ميان جمع بودن
ولي درگوشه اي تنها نشستن
براي ديگران چون کوه بودن
ولي در چشم خود آرام شکستن
براي هر لبي شعري سرودن
ولي لبهاي خود همواره بستن
چه دردي است در ميان جمع بودن
ولي درگوشه اي تنها نشستن
به رسم دوستي دستي فشردن
ولي با هر سخن قلبي شکستن
به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
ولي در بطن خود غوغا نشستن
به غربت دوستان بر خاک سپردن
ولي در دل اميد به خانه بستن
به من هر دم نواي دل زند بانگ
چه خوش باشد از اين غمخانه رستن
چه دردي است در ميان جمع بودن
ولي درگوشه اي تنها نشستن
براي ديگران چون کوه بودن
ولي در چشم خود آرام شکستن
به رسم دوستي دستي فشردن
ولي با هر سخن قلبي شکستن
به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
ولي در بطن خود غوغا نشستن
به غربت دوستان بر خاک سپردن
ولي در دل اميد به خانه بستن
به من هر دم نواي دل زند بانگ
چه خوش باشد از اين غمخانه رستن
چه دردي است در ميان جمع بودن
ولي درگوشه اي تنها نشستن
براي ديگران چون کوه بودن
ولي در چشم خود آرام شکستن
چه دردي است در ميان جمع بودن
ولي درگوشه اي تنها نشستن

-------------

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم : 5.35 مگابایت Che Dardist Siavash Ghomayshi

------------

پخش آنلاین آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

 {saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/golo.tagarg/Cheh.Dardest.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ زیبا ماندگار و قدیمی "گل و تگرگ" با صدای استاد سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ گل و تگرگ از آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم گل و تگرگ در سال 1374 برای اولین بار منتشر شده است

ترانه گل و تگرگ را با مدت زمان 4 دقیقه و 04 ثانیه در مهر 93 از سایت سکه دانلود کنید

آهنگ های دیگر آلبوم گل و تگرگ:

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

متن شعر آهنگ عاشقانه گل و تگرگ سیاوش قمیشی


قصه ی ، منو غم تو  قصه ی ، گل و تگرگه
ترس بی تو، زنده بودن  ترس لحظه های مرگه
ای برای باتو بودن  باید از بودن گذشتن
سر به بیداری گرفته  ذهن خواب الوده ی من
همیشه میون قاب  خالی درهای بسته
طرح اندام قشنگت  پاک ورویایی نشسته
کاش می شد چشام ببینن  طرح اندام تو داره
زنده می شه جون می گیره  پا توی اتاق می ذاره
کاش می شد صدای پاهات  بپیچه تو گوش دالون
طرف دالون بگرده  سر افتاب گردونامون
کاش می شددوباره باغچه  پرگلهای تو باشه
غنچه ی سفید مریم  با نوازش تو واشه
کاش می شد اما نمی شه  نمی شه نمیشه بیا ی دوباره
نمی شه دستات تو گلدون  گل های مریم بذاره
کاش میشد اما نمیشه  این مرام روزگاره
رفتنت همیشگی بود  دیگه برگشتن نداره

-------------

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم : 3.82 مگابایت Roze Barfi Siavash Ghomayshi

------------

پخش آنلاین آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

 {saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/golo.tagarg/Golo.Tagarg.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ قدیمی اما زیبای و قشنگ "فاصله" با صدای استاد سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ فاصله از آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم گل و تگرگ در سال 1374 برای اولین بار منتشر شده است

ترانه فاصله را با مدت زمان 5 دقیقه و 31 ثانیه در مهر 93 از سایت سکه دانلود کنید

آهنگ های دیگر آلبوم گل و تگرگ:

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

متن شعر آهنگ عاشقانه فاصله سیاوش قمیشی

من میگم منو شکستن
چشم فانوسم و بستن
تو میگی خدا بزرگه
ماه رو میده به شب من
من میگم آخه دلم بود
اونکه افتاده به خاکت
تو میگی سرت سلامت
آینه ها زلال و پاکه
اینکه فاصله ها رو
نمیشه با گریه پر کرد
یکیمون نهال سرخوش
یکیمون پاییزه پر درد
من میگم فاصله مرگه
بین دستای تو تا من
تو میگی زندگی اینه
حاصل عشق تو با من
من میگم حالا بسوزم
یا که با غصه بسازم
تو میگی فرقی نداره
من که چیزی نمی بازم
من میگم اینجا رو باختی
عمری که رفته نمیاد
تو میگی قصه همین بود
تو یک برگی توی این باد!

-------------

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم : 5.14 مگابایت Faseleh Siavash Ghomayshi

------------

پخش آنلاین آهنگ فاصله سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

 {saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/golo.tagarg/Faseleh.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ قدیمی اما زیبای و قشنگ "روز برفی" با صدای استاد سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیم

آهنگ روز برفی از آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم گل و تگرگ در سال 1374 برای اولین بار منتشر شده است

ترانه روز برفی را با مدت زمان 4 دقیقه و 47 ثانیه در مهر 93 از سایت سکه دانلود کنید

آهنگ های دیگر آلبوم گل و تگرگ:

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

متن شعر آهنگ عاشقانه روز برفی سیاوش قمیشی

تو چشام اشكی نمونده
تو دلم حرفی ندارم
دیگه وقت رفتن سفر دور و دراز
انتظار روز برفی تو دلم داغ زده سرما
انتظار افتاب گرم تو دلم یخ زده اما
برف و بوران
ابر و بارون
چیكه چیكه تو ناودون
روز ابری روز سرما انتظار روز برفی

-------------

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم : 4.46 مگابایت Roze Barfi Siavash Ghomayshi

------------

پخش آنلاین آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

 {saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/golo.tagarg/Rooz.Barfi.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ قدیمی اما زیبای "فصل پاییز" با صدای استاد سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیدم

آهنگ فصل پاییز یکی دیگر از آهنگ های  از آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی است که برای شما انتخاب شده است

آلبوم گل و تگرگ در سال 1374 برای اولین بار منتشر شده است

ترانه فصل پاییز را با مدت زمان 6 دقیقه و 01 ثانیه در مهر 93 از سایت سکه دانلود کنید

قبلا نیز یکی دیگر از آهنگ آلبوم گل و تگرگ با نام غروب در سایت قرار داده شده است که میتونید از اینجا دانلود کنید

 

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

 

متن شعر آهنگ عاشقانه فصل پاییز سیاوش قمیشی

فصلِ پاییزی من که می رسه  فصلِ اندوه سفر سر می رسه
تو سکوت خسته ي باورِ من  سایه ام فکرِ جدایی می کنه
شاخه ي سرد وجودم نمی خواد  رگ بیداری لحظه هام باشه
نفسم در نمیاد به چِشَم خواب نمیاد
دلِ من تو رو می خواد چشمِ من گریه می خواد
تو عبور از پلِ خوابِ جاده ها  روحِ من عشقی به رفتن نداره
تو سکوت خالیِ این دلِ من دیگه هیچی جز تو جایی نداره
ذهنِ شبنم که می خواد گریه کنه  فصلِ بارون تو چِشَم در می زنه
فصل پاییزيِ من که می رسه  نفسم به عشقِ تو پر می زنه
نفسم در نمیاد به چِشَم خواب نمیاد
دلِ من تو رو می خواد چشمِ من گریه می خواد

-------------

دانلود آهنگ فصل پاییز سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم : 5.59 مگابایت Fasle Payiz Siavash Ghomayshi

------------

پخش آنلاین آهنگ فصل پاییز سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

 {saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/golo.tagarg/Fasl.Paiez.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی

در این پست از سکه آهنگ قدیمی اما زیبای "غروب" با صدای استاد سیاوش قمیشی را برای دانلود قرار می دهیدم

آهنگ غروب از آلبوم گل و تگرگ سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

آلبوم گل و تگرگ در سال 1374 برای اولین بار منتشر شده است

ترانه غروب را با مدت زمان 4 دقیقه و 19 ثانیه در مهر 93 از سایت سکه دانلود کنید

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ روز برفی سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ فاصله سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ گل و تگرگ سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

دانلود آهنگ چه دردیست سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

متن شعر آهنگ عاشقانه غروب سیاوش قمیشی

چشمای منتظر به پیچ جاده دلهره های دل پاک و ساده
پنجره ی باز و غروب پاییز نم نم بارون تو خیابون خیس
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
چشمای منتظر به پیچ جاده دلهره های دل پاک و ساده پنجره ی باز و غروب پاییز نم نم بارون تو خیابون خیس
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
تو ذهن کوچه های آشنایی پرشده از پاییز تن طلایی تو نیستی و وجودم و گرفته شاخه ی خشک پیچک تنهایی
یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده

-------------

دانلود آهنگ غروب سیاوش قمیشی - لینک دانلود مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - حجم : 4.06 مگابایت Ghorob Siavash Ghomayshi

------------

پخش آنلاین آهنگ غروب سیاوش قمیشی همراه با کد پخش آنلاین

 {saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/golo.tagarg/Ghorob.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

دانلود آهنگ محبت سیاوش قمیشی

سیاوش محبت

آهنگ جدید سیاوش قمیشی با نام محبت.ترانه و اهنگ جدید سیاوش قمیشی در مهرماه 93 از سایت سکه منتشر شده است.مدت زمان آهنگ محبت 3 دقیقه و 55 ثانیه می باشد

متن آهنگ تکست محبت سیاوش

من میگم اگه میخوندم
واسه خاطر دلت بود
تو میگی طلوع من باش
خیلی زوده واسه بدرود..
من میگم خسته شدم از
شب و دلتنگی و غربت
تو میگی زندگی اینه
درد تو درد  محبت..
من میگم برای این عشق
واسه من ترک وطن بود
تو میگی صدات همیشه
متن خاطرات من بود
توی نامه گفته بودی
مثل باد بی سرزمینی
دنبال خودت میگردی
خواب بارونو میبینی

به پرنده ی مهاجر
الکی بگو که خوبه
نگو طفلی شوق پرواز
یه حکایت دروغه..

-------

دانلود آهنگ محبت سیاوش قمیشی - لینک مستقیم - کیفیت MP3 128 KB - Size:3.62 MB

------

متن آهنگ آینده از سیاوش قمیشی

 

آیــنده..

همیشه آخر قصه
یکی راهی شده رفته
یکی مبهوت و یاده روزای رفته میوفته
نه اونکه میخواد و نه اونکه مونده میخنده
شاید اینجوری قسمت بود
چی میشه بی تو آینده…
بی تو آینده..

چی میشه بی تو روزایی
که هر لحظه اش یه دنیا بود
نمیشه بی تو خندیدو
نمیشه فکر فردا بود
تموم لحظه هام آهه
خیال با تو بودن شد
چه روزایی که پژمردو
چه رویایی که پرپر شد..
یه عمره با خودم تنهام
ولی سخت میشه عادت کرد
نمیشه رفته باشی تو
نمیشه اینو باور کرد
خیابونای تاریکو
یه از خود بی خود شب کرد
یه مشت رویای تو خالی
همه دلتنگتن برگرد..

آیــنده…
آیــنده..

چی میشه بی تو روزایی
که هر لحظه اش یه دنیا بود
نمیشه بی تو خندیدو
نمیشه فکر فردا بود
تموم لحظه هام آهه
خیال با تو بودن شد
چه روزایی که پژمردو
چه رویایی پرپر شد...

ﺑﺮاي روز ﻣﻴﻼد ﺗﻦ ﺧﻮد

‫ﻣﻦ آﺷﻔﺘﻪ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬاري

‫ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺑﺎغ ﻧﮕﺎﻫﺖ

‫ﻣﻴﻮن ﭘﻴﻜﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﻧﺬاري

‫ﻫـﻤﻪﺗـﻨﻬﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻣـﻦ رﻓﻴﻘﻦ

‫ﻣﻨﻮ در ﺣﺴﺮت ﻋﺸﻘﺖ ﻧﺬاري

‫ﺑـﺮاي روز ﻣـﻴـﻼد ﺗـﻦ ﺧـﻮد

‫ﻣﻨﻮ دور از دل و دﻳﺪهات ﻧﺬاري

‫دﻟﻢ دﻟﺘﻨﮕﻪ و ﻣﻬﺮت رو ﻣﻲﺧﻮاد

‫دﻟﻢ رو در ﭘـﻲِ ﻏـﻤـﻬـﺎ ﻧـﺬاري

‫ﻣـﻴﺎم ﺗـﻨﻬﺎ ﺗﻮي ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻴـﺸـﻴﻨﻢ

‫ﻣﻦ و ﻗﻠﺒﺖ رو ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎ ﻧﺬاري

‫ﻋﺰﻳـﺰم ﺟـﺸﻦ ﻣـﻴﻼدت ﻣﺒﺎرك

‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮي ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاري

‫ﻋﺰﻳـﺰم ﺟـﺸﻦ ﻣـﻴﻼدت ﻣﺒﺎرك

‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮي ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاري

‫ﺑﺮاي روز ﻣﻴﻼد ﺗﻦ ﺧﻮد

‫ﻣﻦ آﺷﻔﺘﻪ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬاري

‫ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺑﺎغ ﻧﮕﺎﻫﺖ

‫ﻣﻴﻮن ﭘﻴﻜﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﻧﺬاري

‫ﻫـﻤﻪﺗـﻨﻬﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻣـﻦ رﻓﻴﻘﻦ

‫ﻣﻨﻮ در ﺣﺴﺮت ﻋﺸﻘﺖ ﻧﺬاري

‫ﺑـﺮاي روز ﻣـﻴـﻼد ﺗـﻦ ﺧـﻮد

‫ﻣﻨﻮ دور از دل و دﻳﺪهات ﻧﺬاري

‫ﻋﺰﻳـﺰم ﺟـﺸﻦ ﻣـﻴﻼدت ﻣﺒﺎرك

‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮي ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاري

‫ﻋﺰﻳـﺰم ﺟـﺸﻦ ﻣـﻴﻼدت ﻣﺒﺎرك

‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮي ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاري

‫ﻣﻨﻮ اون ﺳﻮي ﺟﺸﻦ دل ﻧﺬاري

ﺧﺴﺘﻪﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ

‫دﻧـﺒﺎل ﻳﻚ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ

‫ﺑـﺲﻛﻪ ﺗـﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪم و

‫ﺑـﺮگ زﻣـﻮﻧﻪ ﺑـﺮﻧﮕﺸﺖ

‫ﺑـﺎزم ﻛـﻼغ ﻗـﺼـﻪﻫﺎ

‫رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ

‫ﻳﻜّﻪﺳﻮار ﻋﺎﺷﻘﻮ

‫ﻫﻴﺸﻜﻲﺗﻮ آﻳـﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪ

‫ﺣـﺎدﺛـﻪي ﻋﺰﻳـﺰ ﻣﻦ

‫ﺗﻨﻬﺎﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪي

‫ﺑـﻴـﻦﻫـﻤﻪ ﺗـﺮاﻧﻪﻫﺎم

‫ﺗﻨﻬﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪي

‫دﺳﺘﻬﺎي ﺳﺮدﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ

‫ﺳﻘﻒﻣﺎ دﻳﻮار ﻧﺪاره

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮ ﻗﺤﻄﻲ ﻏﺰل

‫دﻧـﻴـﺎﻣـﺎ رو ﻛﻢ ﻣﻴﺎره

ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ رﻫﮕﺬرم

‫ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧـﻴﺎﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ

‫دﻳﺮ اوﻣﺪم ﻛﻪ زود ﺑﺮم

‫دل ﺑﻪ ﺻﺪاي ﻣﻦ ﻧـﺒﻨﺪ

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮي ﺑﺮق ﭼﺸﺎت

‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو ﭘـﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻢ

‫آي ﺷﺐ ﺗﺎر و ﺳﻮت و ﻛﻮر

‫ﺑـﻪ آروزي ﻣـﻦ ﻧـﺨـﻨـﺪ

‫ﺧﺴﺘﻪﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ

‫دﻧـﺒﺎل ﻳﻚ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ

‫ﺑـﺲﻛﻪ ﺗـﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪم و

‫ﺑـﺮگ زﻣـﻮﻧﻪ ﺑـﺮﻧﮕﺸﺖ

‫ﺑـﺎزم ﻛـﻼغ ﻗـﺼـﻪﻫﺎ

‫رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ

‫ﻳﻜّﻪﺳﻮار ﻋﺎﺷﻘﻮ

‫ﻫﻴﺸﻜﻲﺗﻮ آﻳـﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪ

‫ﺣـﺎدﺛـﻪي ﻋﺰﻳـﺰ ﻣﻦ

‫ﺗﻨﻬﺎﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪي

‫ﺑـﻴـﻦﻫـﻤﻪ ﺗـﺮاﻧﻪﻫﺎم

‫ﺗﻨﻬﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪي

‫دﺳﺘﻬﺎي ﺳﺮدﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ

‫ﺳﻘﻒﻣﺎ دﻳﻮار ﻧﺪاره

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮ ﻗﺤﻄﻲ ﻏﺰل

‫دﻧـﻴـﺎﻣـﺎ رو ﻛﻢ ﻣﻴﺎره

‫ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ رﻫﮕﺬرم

‫ﺗﻮ اﻳﻦ ﺧـﻴﺎﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ

‫دﻳﺮ اوﻣﺪم ﻛﻪ زود ﺑﺮم

‫دل ﺑﻪ ﺻﺪاي ﻣﻦ ﻧـﺒﻨﺪ

‫ﻳﻪ روز ﺗﻮي ﺑﺮق ﭼﺸﺎت

‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو ﭘـﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻢ

‫آي ﺷﺐ ﺗﺎر و ﺳﻮت و ﻛﻮر

‫ﺑـﻪ آروزي ﻣـﻦ ﻧـﺨـﻨـﺪ

‫ﺧﺴﺘﻪﺷﺪم ﺑﺲ ﻛﻪ دﻟﻢ

‫دﻧـﺒﺎل ﻳﻚ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ

‫ﺑـﺲﻛﻪ ﺗـﺮاﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪم و

‫ﺑـﺮگ زﻣـﻮﻧﻪ ﺑـﺮﻧﮕﺸﺖ

‫ﺑـﺎزم ﻛـﻼغ ﻗـﺼـﻪﻫﺎ

‫رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ

‫ﻳﻜّﻪﺳﻮار ﻋﺎﺷﻘﻮ

‫ﻫﻴﺸﻜﻲﺗﻮ آﻳـﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪ

ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

‫ﻣﺎﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ از درﺧﺘﻬﺎ ﻛﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺴﺎزﻳﻢ

‫ﺑـﻨﻮﻳﺴﻴﻢﺗﺎ ﺑـﻤﻮﻧﻴﻢ ﭘـﺸﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺟﻮن ﻧﺒﺎزﻳﻢ

‫آﻳـﻨـﻪﻫـﺎ اوﻧـﺠـﺎ ﻧـﺒـﻮدن ﺗـﺎ ﺑـﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ زﺷﺘﻴﻢ

‫رو درﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﻮك ﺧﻨﺠﺮ »زﻧﺪه ﺑﺎد درﺧﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ

‫زﻧﮓﺧﻮش ﺻﺪاي ﺗﻔﺮﻳﺢ واﺳﻤﻮن زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺷﺪ

‫ﻫـﻤـﻪي ﭼـﻮﺑـﻬﺎي ﺟـﻨﮕﻞ، دﺳﺘـﻪي ﺗـﻴﻎ ﺗﺒﺮ ﺷﺪ

‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

‫اﮔـﻪﺣـﺮﻓـﻤﻮ ﺷـﻨﻴﺪي ﺟـﻨﮕﻠﻮ ﻧـﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ

‫ﻛﺎري ﻛﻦ درﺧﺖ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﻦ ﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﺗﻴﺰ

‫ﺑﺎﺟﻮوﻧﻪﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺷﻮ، ﭘﺮ ﺑﻜﺶ ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻪ

‫ﺟـﻨﮕﻞﺗـﺎزه ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﻛﻦ ﻫﺮ ﻳﻪ آدم ﻳﻪ درﺧﺘﻪ

‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

‫ﻣﺎﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ از درﺧﺘﻬﺎ ﻛﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺴﺎزﻳﻢ

‫ﺑـﻨﻮﻳﺴﻴﻢﺗﺎ ﺑـﻤﻮﻧﻴﻢ ﭘـﺸﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺟﻮن ﻧﺒﺎزﻳﻢ

‫آﻳـﻨـﻪﻫـﺎ اوﻧـﺠـﺎ ﻧـﺒـﻮدن ﺗـﺎ ﺑـﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ زﺷﺘﻴﻢ

‫رو درﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﻮك ﺧﻨﺠﺮ »زﻧﺪه ﺑﺎد درﺧﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ

‫زﻧﮓﺧﻮش ﺻﺪاي ﺗﻔﺮﻳﺢ واﺳﻤﻮن زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺷﺪ

‫ﻫـﻤـﻪي ﭼـﻮﺑـﻬﺎي ﺟـﻨﮕﻞ، دﺳﺘـﻪي ﺗـﻴﻎ ﺗﺒﺮ ﺷﺪ

‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده اﺳﺖ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪن و ﻧﺪﻳﺪن

‫ﺑـﮕﻮﺻـﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛـﺪوﻣﻪ، ﺷـﻨﻴﺪن ﻳﺎ ﻧـﺸﻨﻴـﺪن ؟

ﻣـﻴﺮم از ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر از ﺧﺎﻃﺮه

‫دل ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪه ﭘﻴﺸﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﻫﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮه

‫ﻣﻴـﮕﺬره ﻫـﻤﺮاه ﺟـﺎده ﻳﺎد ﺗﻮ از ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ

‫ﺗﻮي راه درﻳﻎ از اﺑﺮي ﻛﻪ ﺑﺒﺎره واﺳﻪ ﺣﺎﻟﻢ

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

‫راه ﻣﻴـﺎﻓﺘﻢ ﺑﻲ ﻫﺪف، ﻣـﻘﺼﺪ راﻫـﻮ ﻧﻤﻲدوﻧﻢ

‫ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ آروم ﺑﮕﻴﺮم وﻟﻲ اﻓﺴﻮس ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﻢ

‫ﻛﻮﻳﻪ ﻗﺎﺻﺪك ﺗﻮ ﺟﺎده ﻛﻪ ﺑﺸﻪ ﻫـﻤﺴﻔﺮ ﻣﻦ

‫ﻣﻦﻳﻪ ﻗﺼﻪام ﻛﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

‫ﻣﻴﺮم و ﮔﻢ ﻣﻴﺸﻢ آﺧﺮ ﺗﻮ ﻏﺮوبِ دﺷﺖ ﻏﺮﺑﺖ

‫ﻧـﻤـﻲﺗـﻮﻧـﻢﻛـﻪ ﺑـﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮي ﺷﻬﺮ ﺑﻲ ﻣﺤﺒﺖ

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

‫ﺗﻮي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدي

‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادي

ﻣﺜﻞﺑﺮﮔﻲ ﺧﺸﻚ و ﺗﻨﻬﺎ، روي ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻧﺪم اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﺮﺳﻢ

‫ﺗـﻮي ﭼـﻨﮓ وﺣـﺸﻲ ﺑﺎد، ﺑـﺮم از ﺧـﺎﻃﺮ و از ﻳـﺎد ﺑـﭙﻮﺳﻢ

‫ﻫﻤﻪي روزاي ﻣﻦ ، ﻗﺼﻪي ﺑﻮدن ﻣﻦ، ﺗﻮي آﻳﻨﻪي دﻟﻢ

‫ﻣـﺜـﻞﺷـﺐ ﺳـﻴﺎه و ﺳـﺮده ، ﻣـﺜـﻞ اﺑـﺮا رﻧـﮓِ درده

‫ﺗﻮﺷﺘﺎب ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻫﻢ، ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻳﻜﻪ و ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻲدوﻧﻢ

‫ﺗﻮﺳـﺮاب اﻳـﻦ اﻓﻖ ﺗﺎ ﺳـﻔﺮ ﻧـﻬـﺎﻳﺖ اﻳـﻨﺠﺎ ﻣﻲﻣﻮﻧﻢ

‫ﻫﻤﻪي روزاي ﻣﻦ ، ﻗﺼﻪي ﺑﻮدن ﻣﻦ، ﺗﻮي آﻳﻨﻪي دﻟﻢ

‫ﻣـﺜـﻞﺷـﺐ ﺳـﻴﺎه و ﺳـﺮده ، ﻣـﺜـﻞ اﺑـﺮا رﻧـﮓِ درده

 ﻣﺜﻞﻳﻪ ﻏﺮوب ﺗـﻨﻬﺎ ، ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮا

‫ﻳﻪﺳﻜﻮت ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻢ

‫ﺗﻮي اﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ رو ﻣﻲﺷﻤﺎرم

‫اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻢ

‫ﺗﻮي اﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ رو ﻣﻲﺷﻤﺎرم

‫اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻢ

‫ﻣﺜﻞﺑﺮﮔﻲ ﺧﺸﻚ و ﺗﻨﻬﺎ، روي ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻧﺪم اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﺮﺳﻢ

‫ﺗـﻮي ﭼـﻨﮓ وﺣـﺸﻲ ﺑﺎد، ﺑـﺮم از ﺧـﺎﻃﺮ و از ﻳـﺎد ﺑـﭙﻮﺳﻢ

ﺧـﻮاﺑـﻴـﺪي ﺑـﺪون ﻻﻻﻳـﻲ و ﻗﺼﻪ

‫ﺑﮕﻴﺮ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﺑﻲ درد و ﻏﺼﻪ

‫دﻳـﮕـﻪﻛـﺎﺑـﻮس زﻣـﺴﺘــﻮن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ

‫ﺗﻮي ﺧﻮاب ﮔﻠﻬﺎي ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻲﭼﻴﻨﻲ

‫دﻳﮕﻪﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻬﺮهﺗﻮ ﻧﻤﻲﺳﻮزوﻧﻪ

‫ﺟﺎي ﺳﻴـﻠﻲﻫﺎي ﺑﺎد روش ﻧﻤﻲﻣﻮﻧﻪ

‫دﻳﮕﻪﺑـﻴـﺪار ﻧﻤﻴﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮوﻧﻲ

‫ﻳﺎﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮي ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻲ

‫رﻓﺘﻲ و آدﻣـﻜﻬﺎ رو ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ رو زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫اﻳﻨﺠﺎﻗـﻬﺮن ﺳـﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

‫ﺗﻮﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻤﻮﻧﻲ

‫دﻟﺘﻮﺑﺮدي ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﻪ

‫اوﻧﺠﺎﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮات ﻻﻻﻳﻲ ﻣﻴﮕﻪ

‫ﻣﻴﺪوﻧﻢﻣﻴـﺒﻴﻨﻤﺖ ﻳﻪ روز دوﺑﺎره

‫ﺗـﻮي دﻧـﻴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آدﻣـﻚ ﻧﺪاره

‫ﺧـﻮاﺑـﻴـﺪي ﺑـﺪون ﻻﻻﻳـﻲ و ﻗﺼﻪ

‫ﺑﮕﻴﺮ آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب ﺑﻲ درد و ﻏﺼﻪ

‫دﻳـﮕـﻪﻛـﺎﺑـﻮس زﻣـﺴﺘــﻮن ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ

‫ﺗﻮي ﺧﻮاب ﮔﻠﻬﺎي ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻲﭼﻴﻨﻲ

‫دﻳﮕﻪﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻬﺮهﺗﻮ ﻧﻤﻲﺳﻮزوﻧﻪ

‫ﺟﺎي ﺳﻴـﻠﻲﻫﺎي ﺑﺎد روش ﻧﻤﻲﻣﻮﻧﻪ

‫دﻳﮕﻪﺑـﻴـﺪار ﻧﻤﻴﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮوﻧﻲ

‫ﻳﺎﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮي ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻲ

‫رﻓﺘﻲ و آدﻣـﻜﻬﺎ رو ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ رو زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫اﻳﻨﺠﺎﻗـﻬﺮن ﺳـﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ

‫ﺗﻮﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﻤﻮﻧﻲ

‫دﻟﺘﻮﺑﺮدي ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﻪ

‫اوﻧﺠﺎﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮات ﻻﻻﻳﻲ ﻣﻴﮕﻪ

‫ﻣﻴﺪوﻧﻢﻣﻴـﺒﻴﻨﻤﺖ ﻳﻪ روز دوﺑﺎره

‫ﺗـﻮي دﻧـﻴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آدﻣـﻚ ﻧﺪاره

اي ﺑـﺎزﻳـﮕﺮ! ﮔـﺮﻳـﻪ ﻧـﻜـﻦ، ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﻢ

‫ﺻﺒﺤﻬﺎﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ

‫ﻳﻜﻲﻣﻌﻠﻢ ﻣﻴـﺸﻪ و ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺪوش

‫ﻳﻜﻲﺗﺮاﻧﻪﺳﺎز ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻏﺰل ﻓﺮوش

‫ﻛﻬﻨﻪﻧﻘﺎب زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺷﺐ رو ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﺳﺖ

‫ﮔﺮﻳﻪﻫﺎي ﭘـﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﺻﺪاﺳﺖ

‫ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب

‫از رو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از ﺣﻴﻠﻪي ﺧﻮاب

‫ﻧـﻘﺶﻳـﻚ درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ

‫ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮدت ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ

‫ﻛﺎﺷﻜﻲﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺲ

‫ﺗـﻨـﻬﺎﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻧـﮕـﺎه، ﺣـﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻧﻔﺲ

‫ﺗﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮدِ ﻣﺎ ﻧﻘﺎبِ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ؟

‫ﺗﺎﻛﻲ ﺳﻜـﻮﺗـﻮ  ر‪ج زدن ﻧﻘﺶﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻪ؟

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﻗـﺪ ﺑـﻜﺶ از ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب

‫از رو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻧـﺰن، رﻫﺎ ﺷﻮ از ﺣﻴﻠﻪي ﺧﻮاب

‫ﻧـﻘﺶﻳـﻚ درﻳـﭽـﻪ رو رو ﻣـﻴﻠـﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻜﺶ

‫ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺷﺪه ﺟﺎي ﺧﻮدت ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ

‫ﻣﻲﺧﻮام ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮاﻧﻪ رو، رو ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺰﻧﻢ

‫ﻧـﻘـﺎﺑـﻤﻮﭘـﺎره ﻛـﻨـﻢ، ﺟـﺎي ﺧـﻮدم داد ﺑﺰﻧﻢ

لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد
تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد
گم نکن خودت را تو دنیای تردید و دروغ
زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد
باورش کن من ساده رو خود خود توئه
اون غریبه که بلای جون تو شده توئه
صورتت برام نقابه خودتو نشون بده
اون که تن میده به هر نقابی که مده توئه
گاهی وقتا آینه هم دروغ میگه
گاهی وقتا صورتت مال تو نیست
گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگیری با یکی دیگه
باورش کن من ساده رو خود خود توئه
اون غریبه که بلای جون تو شده توئه
صورتت برام نقابه خودتو نشون بده
اون که تن میده به هر نقابی که مده توئه
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد
تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد                                                                                                     یغما گلروئی

تو بارون که رفتی
شبم زیر و رو شد
یه بغض شکسته
رفیق گلوم شد
تو بارون که رفتی
دل باغچه پژمرد
تمام وجودم
توی آینه خط خورد
هنوز وقتی بارون
تو کوچه می باره
دلم غصه داره
دلم بی قراره
نه شب عاشقانه است
نه رویا قشنگه
دلم بی تو خونه
دلم بی تو تنگه
---
یه شب زیر بارون
که چشمم به راهه
می بینم که کوچه
پر نور ماهه
تو ماه منی که
تو بارون رسیدی
امید منی تو
شب نا امیدی                                                                                                                                   یغما گلروئی

خداجون ! متشکریم که چشم دادی بهمون
واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت
مرسی که پا به ما دادی واسه سگ دوزدن
واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهشت
خداجون ! ممنون از اینکه دوتا دست دادی به ما
تا اونارو رو به هر مترسکی دراز کنیم
تا نذاریم زنجیرا توی سیاه چال بپوسن
تا بتونیم ماشه ی مسلسلارو ناز کنیم
خیلی ممنون که یه جفت گوش روی کله های ماس
که با اون صدای بمب افکنارو گوش بکنیم
گوش به فرمان خبرهای دروغه رادیو
عشق و آزادی انسان فراموش بکنیم
آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی
چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی ؟
خداجون ! مرسی از این که دلی تو سینه مونه
که میتونیم بذاریم بدزدنش با یه نگاه
می تونیم دل یکی دیگرو بازیچه کنیم
می تونیم خیلی راحت به عشق بگیم یه اشتباه
خداجون ! ممنون که مغزی توی کله مون داریم
که میتونه داغیه تیر خلاص حس کنه
میتونه سراغ دنیاهای ممنوعه بره
میتونه مس رو طلا ? یا که طلارو مس کنه
مرسی که زبون به ما دادی برای حرف زدن
تا از این همه مزخرف دنیارو پر بکنیم
تا دهن بند اختراع بشه به لطف حرف حق
تا بتونیم با زبون از تو تشکر بکنیم
آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی
چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی ؟                                                                      یغما گلروئی_

ای پرنده محاجر
سفرت سلامت اما
به کجامیری عزیزم قفسه تموم دنیا
روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری
وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری
میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت
تا بخوای بر گردی خونه گم میشی تو باغ غربت
واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم
دلخوشیم به این که شاید سحرو یه روز ببینیم
آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه
تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه
آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه
تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه
میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت
تا بخوای بر گردی خونه گم میشی تو باغ غربت
واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم
دلخوشیم به این که شاید سحرو یه روز ببینیم
آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه
تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه
آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه
تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه                                                                                احسان یاروانی

برقرار باشی و سبز
گل من تازه بمون
نفسم پیشکش تو
جای من زنده بمون
باغ دل بی تو خزون
موندنی باش مهربون
تو که از خود منی
منو از خودت بدون
غزل و قافیه بی تو
همه رنگ انتظاره
این همه شعر و ترانه
همه بی عطر و بهاره
موندنی باشی همیشه
لب پاییزو نبوسی
نشه پرپر شی عزیزم
مهربون گلم نپوسی
برقرار باشی و سبز
گل من تازه بمون
نفسم پیشکش تو
جای من زنده بمون
باغ دل بی تو خزون
موندنی باش مهربون
تو که از خود منی
منو از خودت بدون
غزل و قافیه بی تو
همه رنگ انتظاره
این همه شعر و ترانه
همه بی عطر و بهاره
موندنی باشی همیشه
لب پاییزو نبوسی
نشه پرپر شی عزیزم
مهربون گلم نپوسی
موندنی باشی همیشه
لب پاییزو نبوسی
نشه پرپر شی عزیزم
مهربون گلم نپوسی                                                                                                                        احمد احمدی

خط می کشم رو دیوار همیشه روزی یک بار
تو هم شبیه من باش حسابت و نگه دار
ببین که چند تا قرنه تن به اسیری دادی
دنیات شده شبیه سلول انفرادی
زنجیر شغل وامی زنجیر قسط خونه
مدیر هر اداره ، رییس یه زندونه
تا چش رو هم میذاری می بینی عمر تموم شد
بین چهارتا دیوار وجود تو حروم شد
چوب خط این اسیری دیوارات پوشونده
همین روزا می بینی که فرصتی نمونده
قانون دنیا حکمی به جز ابد نداره
نذار که حبست کنن پشت میز اداره
بذار همه بدونن که خسته یی شاکی
لعنت به دفترچه ی قسط حساب بانکی
بیرون بیا خودت باش تو آدمی نه برده
همیشه باخته هرکس شکایتی نکرده
عاشق زندگی باش زندگی شغل پول نیست
تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست                                                                                                 یغما گلروئی

واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی
حالا پر پر می زنم تا همیشه آسوده باشی
دیگه نه غروب پائیز رو تن لخت خیابون
نه به یاد تو نشستن زیر قطره های بارون
واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه
وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه هام می شینه
تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره
ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره
ولی من می مونم اینجا با دلی که دیگه تنگه
می دونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه                                                                            احسان یاروانی


توی خونمون به ما میگن فراری
توی غربت دم به دم انگشت نگاری
دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم
بیرون خونه میگن ما تروریستیم
وقتی خونه شده بود مثل جهنم
ما با ویزای بهشت بریدیم از هم
حالا تو برزخ بدبینی اسیریم
نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم
نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم
چاره ای نمونده جز رفتن و رفتن
انگار اینو رو پیشونیمون نوشتن
که سفر تقدیر ماست واسه همیشه
ما همینیم جنگل بدون ریشه
ما همینیم جنگل بدون ریشه
توی خونمون به ما میگن فراری
توی غربت دم به دم انگشت نگاری
دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم
بیرون خونه میگن ما تروریستیم
چاره ای نمونده جز رفتن و رفتن
انگار اینو رو پیشونیمون نوشتن
که سفر تقدیر ماست واسه همیشه
ما همینیم جنگل بدون ریشه
ما همینیم جنگل بدون ریشه ...                                                                                                 یغما گلروئی

دانلود آهنگ زیبای "فاصله" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "فاصله" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:فاصله

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:5 دقیقه و 10 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:4.78 مگابایت

موزیک "فاصله" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "خاطره" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "خاطره" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:خاطره

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:4 دقیقه و 37 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:4.29 مگابایت


موزیک "خاطره" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "برگ" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "برگ" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:برگ

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:5 دقیقه و 32 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:5.12 مگابایت

موزیک "برگ" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "نقاب" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "نقاب" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:نقاب

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:4 دقیقه و 55 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:4.55 مگابایت

موزیک "نقاب" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "خسته شدم" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "خسته شدم" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:خسته شدم

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:4 دقیقه و 1 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.73 مگابایت


موزیک "خسته شدم" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "میلاد" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "میلاد" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:میلاد

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:5 دقیقه و 30 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:5.09 مگابایت


موزیک "میلاد" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "آخرین نامه" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "آخرین نامه" از آلبوم "نقاب" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:آخرین نامه

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:نقاب

مدت زمان:6 دقیقه و 31 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:6.3 مگابایت

موزیک "آخرین نامه" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "نقاب" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "خداجون" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "خداجون" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:خداجون

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:4 دقیقه و 11 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.90 مگابایت


موزیک "خداجون" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "پرنده مهاجر" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "پرنده مهاجر" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:پرنده مهاجر

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:4 دقیقه و 5 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.80 مگابایت

موزیک "پرنده مهاجر" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "گل من" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "گل من" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:گل من

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:3 دقیقه و 35 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.65 مگابایت


موزیک "گل من" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "چوب خط" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "چوب خط" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:چوب خط

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:4 دقیقه و 35 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.92 مگابایت


موزیک "چوب خط" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "دلتنگی" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "دلتنگی" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:دلتنگی

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:4 دقیقه و 21 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.91 MB


موزیک "دلتنگی" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "جنگل بدون ریشه" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "جنگل بدون ریشه" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:جنگل بدون ریشه

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:4 دقیقه و 35 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:4.25 مگابایت

موزیک "جنگل بدون ریشه" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "دنبال خودت نگرد" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "دنبال خودت نگرد" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:دنبال خودت نگرد

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:3 دقیقه و 20 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.11 مگابایت

موزیک "دنبال خودت نگرد" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

دانلود آهنگ زیبای "تو بارون که رفتی" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "تو بارون که رفتی" از آلبوم "رگبار" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:تو بارون که رفتی

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:رگبار

مدت زمان:3 دقیقه و 55 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.65 MB

موزیک "تو بارون که رفتی" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "رگبار" (دانلود لینک مستقیم)

Download Now - New Music

 آهنگ جدید و زیبای "آینده" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "آینده" "سیاوش قمیشی" در "خرداد" سال 93 منتشر شده است

نام آهنگ:آینده

خواننده:سیاوش قمیشی

مدت زمان:4 دقیقه و 12 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB , 320 KB

حجم:3.87 مگابایت

موزیک "آینده" از "سیاوش قمیشی" (دانلود لینک مستقیم) کیفیت 128 KB

موزیک "آینده" از "سیاوش قمیشی" (دانلود لینک مستقیم) کیفیت 320 KB


پخش آنلاین

{saudioplayer}http://dnl.3eke.ir/dnl/music/siavash.ghomeyshi/Ayandeh.www.3eke.ir.mp3{/saudioplayer}

 

متن ترانه آینده سیاوش قمیشی

منبع سایت سکه

آینده..

همیشه آخر قصه
یکی راهی شده رفته
یکی مبهوت و یاده روزای رفته میوفته
نه اونکه میخواد و نه اونکه مونده میخنده
شاید اینجوری قسمت بود
چی میشه بی تو آینده…
بی تو آینده..

چی میشه بی تو روزایی
که هر لحظه اش یه دنیا بود
نمیشه بی تو خندیدو
نمیشه فکر فردا بود
تموم لحظه هام آهه
خیال با تو بودن شد
چه روزایی که پژمردو
چه رویایی که پرپر شد..
یه عمره با خودم تنهام
ولی سخت میشه عادت کرد
نمیشه رفته باشی تو
نمیشه اینو باور کرد
خیابونای تاریکو
یه از خود بی خود شب کرد
یه مشت رویای تو خالی
همه دلتنگتن برگرد..

آینده…
آینده..

چی میشه بی تو روزایی
که هر لحظه اش یه دنیا بود
نمیشه بی تو خندیدو
نمیشه فکر فردا بود
تموم لحظه هام آهه
خیال با تو بودن شد
چه روزایی که پژمردو
چه رویایی پرپر شد..

 

دانلود آهنگ نفس بکش سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

دانلود آهنگ لعنت سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

دانلود آهنگ دریای مغرب سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

دانلود آهنگ عسل بانو سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

دانلود آهنگ اگه تو بری سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

دانلود آهنگ جشن بارون-پرسه سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

 

 

دانلود آهنگ زیبای "بی سرزمین تر از باد" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "بی سرزمین تر از باد" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:بی سرزمین تر از باد

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:5 دقیقه و 16 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:7.27 MB

موزیک "بی سرزمین تر از باد" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم)

دانلود آهنگ زیبای "جشن بارون-پرسه" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "جشن بارون-پرسه" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:جشن بارون-پرسه

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:4 دقیقه و 40 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:7.27 مگابایت


موزیک "جشن بارون-پرسه" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم)

دانلود آهنگ زیبای "اگه تو بری" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "اگه تو بری" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:اگه تو بری

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:4 دقیقه و 32 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:6.41 مگابایت


موزیک "اگه تو بری" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم)

دانلود آهنگ زیبای "عسل بانو" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "عسل بانو" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:عسل بانو

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:2 دقیقه و 46 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:6.22 مگابایت


موزیک "عسل بانو" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم)

دانلود آهنگ زیبای "دریای مغرب" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "دریای مغرب" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:دریای مغرب

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:4 دقیقه و 2 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:5.57 مگابایت


موزیک "دریای مغرب" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم)

دانلود آهنگ زیبای "لعنت" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "لعنت" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:لعنت

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:5 دقیقه و 12 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:7.17 مگابایت


موزیک "لعنت" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم)

دانلود آهنگ زیبای "نفس بکش" با صدای استاد "سیاوش قمیشی".ترانه "نفس بکش" از آلبوم "بی سرزمین تر از باد" "سیاوش قمیشی" برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:نفس بکش

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:بی سرزمین تر از باد

تاریخ انتشار:1382

مدت زمان:3 دقیقه و 34 ثانیه

کیفیت:MP3 192 KB

حجم:4.88 مگابایت

موزیک "نفس بکش" از "سیاوش قمیشی" آلبوم "بی سرزمین تر از باد" (دانلود لینک مستقیم

آهنگ جدید و زیبای "تردید" با صدای "سیاوش قمیشی".ترانه "تردید" "سیاوش قمیشی" در "دیماه" سال 92 منتشر شده است

نام آهنگ:تردید

خواننده:سیاوش قمیشی

مدت زمان:3 دقیقه و 53 ثانیه

کیفیت:MP3 128 KB

حجم:3.58 مگابایت


"تردید" از "سیاوش قمیشی" (دانلود لینک مستقیم)

برو اگه میخوای بری ، دلت نسوزه واسه من!!

اینجوری که کلافه ای بد تره خب ،دل رو بکن !!

بکن دل و از این همه خاطره های روی آب

فک کن ندیدی ما همو حتی یه بارم توی خواب

راحت برو یه قطره هم گریه نداره چشم من !!

اشکاشو پشت پای تو ، میخواد بریزه دل بکن..

من که نمی میرم ،اگه بخوای تو از اینجا بری

چون میدونستم که تو از اول راه مســـافری !!

شاید نفهمیدی که من بی اونکه تو چیزی بگی

سپردمت دست خــدا ، که بی خدافظی نری

غصه ی راهمو نخور ، شاید همینجا بمونم

شاید به مقصد رسیدم خودم فقط نمیدونم

راحت برو یه قطره هم گریه نداره چشم من

اشکاشو پشت پای تو ، میخواد بریزه دلو بکن

شاید نفهمیدی که من بی اونکه تو چیزی بگی

سپردمت دست خــدا ، که بی خدافظی نری

غصه ی راهمو نخور ، شاید همینجا بمونم

شاید به مقصد رسیدم خودم فقط نمیدونم

آهنگ زیبای کلافه با صدای سیاوش قمیشی.سیاوش قمیشی

آهنگ کلافه از آلبوم یادگاری سیاوش قمیشی برای شما انتخاب شده است

نام آهنگ:کلافه

خواننده:سیاوش قمیشی

مدت زمان:3 دقیقه و 40 ثانیه

حجم:3.38 مگابایت

کیفیت:MP3 128 KB

دانلود موزیک کلافه سیاوش قمیشی (سرور اصلی لینک مستقیم)

میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم
میشه ببندی بالمو آخه شکسته بالم
میفهمی چی میگم بهت میبینی
میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو
میشه بشینی پیشمو ی شعر برام بخونی
امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی
انگار ی بغضی تو گلوم داره شکسته میشم
اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه
میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم
میشه ببندی بالمو آخه شکسته بالم

دانلود آهنگ جدید سیاوش قمیشی به نام نوازش. این آهنگ در 27 اردیبهشت 92 انتشار یافته است


نام آهنگ : نوازش

نام خواننده: سیاوش قمیشی

مدت زمان : 2 دقیقه و 50 ثانیه

کیفیت : mp3 128 kb

حجم : 2.61 م ب

میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم
میشه ببندی بالمو آخه شکسته بالم
میفهمی چی میگم بهت میبینی
میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو
میشه بشینی پیشمو ی شعر برام بخونی
امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی
انگار ی بغضی تو گلوم داره شکسته میشم
اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه
میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم
میشه ببندی بالمو آخه شکسته بالم

دانلود موزیک سیاوش قمیشی نوازش ( لینک مستقیم - سرور اصلی )

تو یه تاک قد کشیده
پا گرفتی روی سینه‌ام
واسه پا گرفتن تو
عمریه که من زمینم
راز قد کشیدنت رو
عمریه دارم میبینم
داری میرسی بخورشید
ولی من بازم همینم
میزنن چوب زیر ساقه‌ات،
واسه لحظه های رستن
ریختن آب زیر پاهات
هی منو شستن و شستن
توي سرما و تو گرما،
واسه تو نجاتم عمری
تو هجوم باد وحشی،
سپر بلاتم عمری

آدما هجوم آوردن،
برگای سبزتو بردن
توی پاییز و زمستون
ساقه تو به من سپردن
سنگینیت رو سینه من،
سایهتم نصیب مردم
میوه هاتم آخر سر
که میشن قسمت هر خم

نه دیگه پا میشم این بار،
خالی از هر شک و تردید
میرم اون بالا ها مغرور،
تا بشینم جای خورشید
تن به سایه ها نمیدم
بسه هر چی سختی دیدم
انقدر زجر کشیدم
تا به آرزوم رسیدم
بذار آدما بدونن
میشه بیهوده نپوسید
میشه خورشید شد و تابید
میشه آسمونو بوسید

آهنگ زیبای "تاک" با صدای سیاوش قمیشی..این آهنگ از آلبوم"تاک" سیاوش قمیشی

برای شما انتخاب کرده ایم

نام آهنگ:

خواننده:

آلبوم:تاکآهنگ تاک سیاوش قمیشی

مدت زمان: 5 دقیقه و 0 ثانیه

حجم:4.48 مگابایت

 

دانلود: (لینک مستقیم سرور اصلی)

پخش آنلاین:ندارد

 

من و تو دوتا پرنده، تو قفس زندونی بودیم

جای پر زدن نداشتیم، ولی آسمونی بودیم

ابر و باروونو می دیدم، اما دنیامون قفس بود

چشم به دور دستا نداشتیم، همینم واسه ما بس بود

اما یک روز اونایی که ما رو باهم دوست نداشتن

تو رو پر دادنو جاتم، یه دونه آیینه گذاشتن

منه خوش باور ساده، فکر میکردم روبرومی

گاهی اشتباه میکردم، من کدومم تو کدومی

با تو زندگی میکردم، قفس تنگ و سیاهو

عشق تو از خاطرم برد، عشق پر زدن تا ماهو

اما یک روز باد وحشی، رویاهامو با خودش برد

قفس افتاد و شکستو، آینه افتاد و ترک خورد

تازه فهمیدم دروغ بود، دنیایی که ساخته بودم

دردم از اینه که عمری، خودمو نشناخته بودم

تو توو آسمونا بودی، با پرنده های آزاد

منه تن خسته رو حتی، یه دفعه یادت نیفتاد

حالا از قفس شکسته، راه آسمون شده باز

اما تو قفس نشستم، دیگه یادم رفته پرواز

آهنگ زیبا و جدید سیاوش قمیشی با نام پرواز.این آهنگ در آذر ماه 91 منتشر شده است میتوانید از

سایت سکه دانلود کنید

سیاوس قمیشی

نام آهنگ:پرواز

خواننده:سیاوش قمیشی

آلبوم:

 

مدت زمان:3 دقیقه و 26 ثانیه

حجم:3.11 مگابایت

کیفیت:MP3 128 KB

دانلود ترانه پرواز سیاوش قمیشی (لینک مستقیم سرور اصلی

پخش آنلاین ترانه پرواز سیاوش قمیشی

در اين پست از سكهتكرار آهنگ جديد سياوش قميشي آهنگ جديد و زيباي "تكرار" با صداي سياوش قميشي را براي دانلود قرار ميدهيم

آهنگ "تكرار" سياوش قميشي در بهمن ماه سال 90 منتشر شده است

نام آهنگ:تكرار

خواننده:سياوش قميشي

شعر: محمود برزویی

آهنگساز:سیاوش قمیشی

تنظیم:مسعود فولادی

حجم:3.35 مگابايت

مدت زمان:3 دقيقه و 40 ثانيه

كيفيت:MP3 128 KB

دانلود ترانه تكرار سياوش قميشي: (سرور اصلي لينك مستقيم)

 

ای آدمک کوکی ، صبح شد که بیدار شی

مثل همه ی عمرت ، تکرار شی و تکرار شی

صبح بعدیت انگار نیست ، تو توی شبت غرقی

بین شب و روز تو ، انگار که نیست فرقی

شب هات مثل روزاته ، روزات همگی تکرار

از دست همه سیری ، از دست خودت بیزار

پرواز واسه تو مرده ، تو اوج نمیگیری

بردی همه رو از یاد ، از یاد همه میری

تا فرصت هنوزم هست ، برگرد به خودت ، برگرد

نو شو که این تکرار ، از تو ،  تو رو دورت کرد

بسه اگه تا امروز ، تکرار تورو داد بر باد

فردا رو بساز از نو ، دیروز و ببر از یاد

تو لحظه ی تکراریت ، تنها خودتی همرات

حسرت شده یارتو ، ای کاش ، همه ی حرفات

با غصه نشو همدم ، سنت شکن خود باش

آزاد ترین فردی ، وقتی که نگی ای کاش

بازي سياوش قميشيدر اين پست از سكه كه مربوط به موزيك ميشود آهنگ جديد و زيباي "بازي" از سياوش قميشي را براي دانلود قرار ميدهيم

شعر آهنگ بازي سياوش قميشي از محسن شیرالی ميباشيد

شما در حال دانلود آهنگ "بازي" سياوش قميشي از سايت سكه هستيد

نام آهنگ:بازي

خواننده:سياوش قميشي

مدت زمان آهنگ:3 دقيقه و 49 ثانيه

حجم آهنگ:3.48 مگابايت

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

 

دانلود آهنگ "بازي" سياوش قميشي لينك مستقيم (سرور اصلي)

تمام سال من بیتو بازي سياوش قميشي
پر از سوز زمستونه
صدای خنده رو هیچکس
نمیشنوه از این خونه
تو رفتی و نگاه من
یه دریا درد و غم داره
یکی انگار توی سینم
گل یأس میکاره
بیتو قلب جهنم هم
مثل خونه واسم سرده
با اون حالی که تو رفتی
محاله بازی برگرده

دارم یخ میزنم بیتو
تا فرصت هست آخه برگرد
تو این سرمای تنهایی
نمیشه حفظ ظاهر کرد
جای خالیه تو داره
همه دنیامو می گیره
بیتو آسونترین کارا
واسم سخت و نفس گیره

بیتو هم صحبت شبهام
همین چهار دونه دیواره
بیتو این سقف هم سقف نیست
ازش دلتنگی می باره

تمام سال من بیتو
پر از سوز زمستونه
صدای خنده رو هیچکس
نمی شنوه از این خونه
تو رفتی و نگاه من
یه دریا درد و غم داره
یکی انگار توی سینم
گل یأس میکاره
بیتو قلب جهنم هم
مثل خونه واسم سرده
با اون حالی که تو رفتی
محاله بازی برگرده

دارم یخ میزنم بیتو
تا فرصت هست آخه برگرد
تو این سرمای تنهایی
نمیشه حفظ ظاهر کرد
جای خالیه داره
همه دنیامو می گیره
بیتو آسونترین کارا
واسم سخت و نفس گیره

در اين پست از سكه آهنگ زيباي "بن بست" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيمسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

ترانه بن بست از آلبوم يادگاري سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "بن بست" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:بن بست

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:زینب علاقه

حجم آهنگ:3.18 مگابايت

مدت زمان آهنگ:3 دقيقه و30 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

دانلود آهنگ بن بست سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

 

سیاوش قمیشی آلبوم يادگاريمن به بن بست نرسیدم راهمو کج کردم
با تو مشکلی ندارم با خودم لج کردم
دنبال راه فرارم از تو نه از اینجا
میدونی فایده نداره بسه دیگه رویا
تو چرا خسته نمیشی از من دیوونه
از منی که شب و روزام مث هم میمونه
تو چرا چیزی نمیگی این خودش کابوسه
قصه کم کم جون میگیره دل یهو میپوسه
من نمیتونم بسازم خونه رویاتو
حیف پای من بریزی همه دنیاتو
من خودم اسیر راهم تو اسیرم میشی
من نمیخوام توی سختی تو کنارم باشی
من به بن بست نرسیدم راهمو کج کردم
با تو مشکلی ندارم با خودم لج کردم
دنبال راه فرارم از تو نه از اینجا
میدونی فایده نداره بسه دیگه رویا
تو چرا خسته نمیشی از من دیوونه
از منی که شب و روزام مث هم میمونه
تو چرا چیزی نمیگی این خودش کابوسه
قصه کم کم جون میگیره دل یهو میپوسه

در اين پست از سكه آهنگ زيباي "الكي" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيمسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

ترانه الكي از آلبوم يادگاري سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "الكي" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:الكي

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:افشين مقدم

حجم آهنگ:2.68 مگابايت

مدت زمان آهنگ:2 دقيقه و 54 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

دانلود آهنگ الكي سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

سیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

من فقط عاشق  اینم حرف قلبت و بدونم
الکی بگم جداشیم تو بگی که نمی تونم

من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری
دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری

من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم
انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

عاشق اون لحظه ام که پشت پنجره بشینم
حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم

ببینم که وقتی هستم مهربونی  یا همیشه
ببینم کدوم ترانه م رو لبات زمزمه می شه *

من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم
انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام
کار و بار زندگی مو بذارم برای فردام

من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافه م
بشینم یه گوشه ی دنج موهای تو رو ببافم

من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم
انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

سیاوش قمیشی آلبوم يادگاريدر اين پست از سكه آهنگ زيباي "خيلي ممنون" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيم

ترانه خيلي ممنون از آلبوم خيلي ممنون سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "خيلي ممنون" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:خيلي ممنون

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:محسن شير علي

حجم آهنگ:3.53 مگابايت

مدت زمان آهنگ:3 دقيقه و 55 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

دانلود آهنگ خيلي ممنون سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

 

سیاوش قمیشی آلبوم يادگاريخیلی ممنون انقدر آسون منو داغون کردی
واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی
تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی
منو به محبت دو روزه مهمون کردی

همه عالم می دونستن که بری میمیرم
اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم
خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمی گذرم

من حواسم به تو بود و تو دلت سر به هوا
با همین سر به هواییت منو ویرون کردی
من که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم
مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟

همه عالم می دونستن که بری میمیرم
اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم
خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمی گذرم

در اين پست از سكه آهنگ زيباي "فرشته" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيمسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

ترانه فرشته از آلبوم يادگاري سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "فرشته" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:فرشته

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:شبنم حكيم هاشمي

حجم آهنگ:4.09 مگابايت

مدت زمان آهنگ:3 دقيقه و 27 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

دانلود آهنگ فرشته سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

 

سیاوش قمیشی آلبوم يادگاريفرشته اومدی از دور

چطوره حال و احوالت

یکم تن خسته ی راهی

غباره رو پر و بالت

فرشته اومدی از دور

ببین از شوق تابیدم

میدونستم میای حالا

تو رو من خواب می دیدم

چه خوبه اومدی پیشم

تو هستی این یه تسکینه

چقدر آرامشت خوبه

چقدر خرفات شیرینه

فرشته آسمان انگار

خلاصه است تو دو تا بالت

تو می گی آخرش میان یه شب

از ما دنبالت

میان می ری نمی مونی

تو ماله آسمونایی

زمین جای قشنگی نیست

برای تو که زیبایی

تو می ری آره می دونم

نمی گم که بمون پیشم

ولی تا لحظه ی رفتن

یه عالم عاشقت می شم 

در اين پست از سكه آهنگ زيباي "بي خيال" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيمسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

ترانه بي خيال از آلبوم يادگاري سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "بي خيال" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:بي خيال

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:صفا لطفي

حجم آهنگ:3.33 مگابايت

مدت زمان آهنگ:3 دقيقه و 40 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

دانلود آهنگ بي خيال سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

 

سیاوش قمیشی آلبوم يادگارياشک هایی که بی هوا رو گونه هام میریزه
قلبی که از همه ی خاطره هات لبریزه
دلی که میخواد بمونه ، تنی که باید بره
حرفی که تو دلمه ... اما ندونی بهتره
بی خیال حرفایی که تو دلم جا مونده
بی خیال قلبی که اینهمه تنها مونده
آخه دنیای تو ، دنیای دلهای سنگیه
واسه تو فرقی نداره دل من چه رنگیه
مثل تنهایی می مونه با تو همسفر شدن
توی شهر عاشقی ، بیخودی دربه در شدن
حال و روزمُ ببین تا که نگی تنها رفت
اهل عشق و عاشقی نبود و بی پروا رفت


در اين پست از سكه آهنگ زيباي "بي تو" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيمسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

ترانه بي تو از آلبوم يادگاري سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "بي تو" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:بي تو

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:شايان جعفر نژاد

حجم آهنگ:2.97 مگابايت

مدت زمان آهنگ:3 دقيقه و 17 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

 

دانلود آهنگ بي تو سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

 

دو دریچه دو نگاه دو پنجرهسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

دو رفیق دو همنشین دو هنجره

دو مسافر دو مسیر زندگی

دو عزیز دو همدم همیشگی

با هم از غروب و سایه رد شدیم

غصه ی عاشقی رو بلد شدیم

فکر می کردیم آخر قصه اینه

جز خدا هیشکی ما رو نمی بینه

دو غریبه دو تا قلبه در به در

دو تا دلواپس این چشمای تر

دو تا اسم دو خاطره دو نقطه چین

دوتا دور افتاده ی تنها نشین

عاقبت جدا شدن دستای ما

گم شدیم تو غربت غریبه ها

آخر اون همه لبخند و سرود

چشمای پر حسادته زمونه بود

در اين پست از سكه آهنگ زيباي "يادگاري" با صداي سياوش قميشي را قرار ميدهيمسیاوش قمیشی آلبوم يادگاري

ترانه يادگاري از آلبوم يادگاري سياوش قميشي براي شما انتخاب شده است

شما آهنگ "يادگاري" سياوش قميشي را از سايت سكه دريافت ميكنيد

نام آهنگ:يادگاري

خواننده:سياوش قميشي

آلبوم:يادگاري

شاعر:كورش سميعي

حجم آهنگ:4.09 مگابايت

مدت زمان آهنگ:4 دقيقه و 30 ثانيه

فرمت و كيفيت:MP3 128 KB

دانلود آهنگ يادگاري سياوش قميشي آلبوم يادگاري لينك مستقيم (سرور اصلي)

سیاوش قمیشی آلبوم يادگاريچند تا عکس یادگاری

چند تا عکس یادگاری

با یه بغض و چندتا نامه

چند تا آهنگ قدیمی

که همه دلخوشیامه

آینه ای که روبه رومه

غرق ِ تو بهت ِ یه تصویر

بارونای پشت شیشه
من و تنهایی و تقدیر
دست من نیست

نفسم از عطر تو کلافه میشه

لحظه ای که حسی از تو به دلم اضافه میشه

باورم نمیشه اما این تویی که داره میره

خیره میمونم به چشمات

حتی گریم نمیگیره

چشمای مونده به راهو

شب ِ تنهایی و آه و

یه دل بی سر پناه و

من و خونه

ساعت های غرق ِ خواب و

این من ِ بی تو خراب و

یادت هرگز نمیمونه

دست من نیست نفسم

از عطر تو کلافه میشه

لحظه ای که حسی از تو به دلم اضافه میشه

باورم نمیشه اما

این تویی که داره میره
خیره میمونم به چشمات

حتی گریم نمیگیره...

سیاوش محبت

متن آهنگ محبت سیاوش قمیشی

من میگم اگه میخوندم
واسه خاطر دلت بود
تو میگی طلوع من باش
خیلی زوده واسه بدرود..
من میگم خسته شدم از
شب و دلتنگی و غربت
تو میگی زندگی اینه
درد تو درد  محبت..
من میگم برای این عشق
واسه من ترک وطن بود
تو میگی صدات همیشه
متن خاطرات من بود
توی نامه گفته بودی
مثل باد بی سرزمینی
دنبال خودت میگردی
خواب بارونو میبینی

به پرنده ی مهاجر
الکی بگو که خوبه
نگو طفلی شوق پرواز
یه حکایت دروغه..

دوباره خاطرتو بوسیدم

این سوال بی جوابو از خودم

تا حالا هزار دفعه پرسیدم

با کدوم ترانه باز جون می گیره

نبض اون حنجره ی دیروزت

می دونم بدون تو فردای من

رنگ خاکستری دیروزه

من تشنه مثل خورشید

بی سرزمین تر از باد

کولی تر از ترانه

بی پرده مثل فریاد

تنها تر از سکوتم

روشن تر از ستاره

عاشق تر از همیشه

با من بخون دوباره

پلکای پنجره رو وا می کنم

تو کوچه زمزمه ی مهتابه

همه ی پنجره ها خاموشن

انگاری کوچه ی خلوت خوابه

بی صدا اسمت رو فریاد می زنم

هق هقم پنجره رو می بنده

دوباره دستای نامرئی شب

پلکای پنجرمو می بنده...

من تشنه مثل خورشید

بی سرزمین تر از باد

کولی تر از ترانه

بی پرده مثل فریاد

تنها تر از سکوتم

روشن تر از ستاره

عاشق تر از همیشه

با من بخون دوباره!!!

بارون و دوست دارم هنوز

چون تو رو یادم میاره

حس میکنم پیش منی

وقتی که بارون میباره

بارون و دوست دارم هنوز

بدون چتر و سر پناه

وقتی که حرفهای دلم

جا میگیرن توی یه آه

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

بارون و دوست داشتی یه روز

تو خلوت پیاده رو

پرسه ی پاییزی ما

مرداد داغ دست تو

بارون و دوست داشتی یه روز

عزیز من  پرسه ی من
 
بیا دوباره پا به پا

تو کوچه ها قدم بزن
تو که نیستی ...

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

بارون و دوست دارم هنوز

 چون تو رو یادم میاره

حس میکنم پیش منی

وقتی که بارون میباره
 
بارون و دوست دارم هنوز

بدون چتر و سر پناه

وقتی که حرفهای دلم

جا میگیرن توی یه آه

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

بارون و دوست داشتی یه روز

 تو خلوت پیاده رو

پرسه ی پاییزی ما

مرداد داغ دست تو

بارون و دوست داشتی یه روز

عزیز من  پرسه ی من

بیا دوباره پا به پا

تو کوچه ها قدم بزن

تو که نیستی ..

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

 چشمای منو خیابون

شونه به  شونه میرفتیم

منو تو تو جشن بارون

حالا تو نیستی و خیسه

چشمای منو خیابون

 

 

منو مزرعه یه عمره چشم به راه یه بهاریم

زیر شلاق زمستون ضربه هارو می شماریم

توی این شب غیر گریه کار دیگه ای نداریم

هرکی خواب خوش به حالش ما به بیداری دچاریم

منو این مزرعه ی خشک تشنه بذر دوباره است

شب پر از حضور تلخ جای خالی ستاره است

مزرعه دزدیدنی نیست فردا میلاد بهاره

دیگه این مزرعه هرگز ترسی از خزون نداره

نفس بکش نفس بکش اینجا نفس غنیمته

توی سکوت مزرعه صدای تو یه نعمته

نفس بکش

منو مزرعه یه عمره چشم به راه یه بهاریم

زیر شلاق زمستون ضربه هارو می شماریم

توی این شب غیر گریه کار دیگه ای نداریم

هرکی خواب خوش به حالش ما به بیداری دچاریم

 

ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﻫﻨﻮز از اﻳـن ور دﻳﻮار
‫ﻫﺮﺟﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ هستی
‫ﺧـﺎﻃـﺮه ﻫﺎﺗـﻮ ﻧـﮕـﻬﺪار

‫ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪونی ﻋﺰﻳﺰم
‫ﺣﺎل روزﮔﺎر ﻣﺎ رو
ﺗﻮی ذﻫﻦ آﻳﻨﻪ ﺑﺸﻤﺎر
ﺗﻚ ﺗﻚ ﺣـﺎدﺛﻪ ﻫﺎ رو

 ‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪ رو از ﻣﺎ ﮔﺮﻓـﺘﻦ
‫ﺷُﻜﺮ ﺷﺐ ﺳﺘﺎره ﭘﻴﺪاﺳﺖ
‫از ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺟﺮﻗﻪ
ﺻﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﻮسِ ﻳﻪ روﻳﺎﺳﺖ

‫ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﺑـﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫﺎرو
دل دﻳـﻮارو ﺑـﻠﺮزون
‫ﺗﺎزه ﻛﻦ ﺧﻠﻮت ﻣﺎرو

‫ﻫﻢ‏غصه ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ بی ﻣﺮز
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ

ﻫﻢ‏غصه ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ بی ﻣﺮز
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ

اشکای یخیمو پاک کن، درای قلبتو وا کن

صدای قلبمو بشنو، من چه کردم با دل تو

کاشکی تو لحظه ی آخر، عشقو تو نگام می خوندی

قلب تو صدامو نشنید، رفتی با غریبه موندی

اگه یه روز، بگم ازین حکایت...

که به تو کردم عادت، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت... رفاقت...

اگه یه شب، برسم به حقایق

میشم خدای عاشق، میگم رازمو به ستاره ی دریای مغرب... دریای مغرب...

اگه یه روز، بگم ازین حکایت...

که به تو کردم عادت، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت... رفاقت...

اشکای یخیمو پاک کن، درای قلبتو وا کن

صدای قلبمو بشنو، من چه کردم با دل تو

اگه یه روز، بگم ازین حکایت...

که به تو کردم عادت، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت

اگه یه شب، برسم به حقایق

میشم خدای عاشق، میگم رازمو به ستاره ی دریای مغرب... دریای مغرب

عسل بانو هنوزم پيش مايی
اگرچه دست تو تو دست من نیست
هنوزم با توام تا آخرين شعر
نگو وقتی واسه عاشق شدن نيست
حالا هرجا که هستی باورم کن
بدون با یاد تو تنهاترينم
هنوزم زير رگبار ترانه
کنار خاطرات تو ميشينم

عسل بانو عسل گيسو عسل چشم
منو ياد خودم بنداز دوباره
بذار از ابر سنگين نگاهم
بازم بارون دلتنگی بباره

تو رفتی بی من اما من دوباره
دارم از تو برای تو ميخونم
سکوت لحظه های تلخو بشکن
نذار اينجا تکو تنها بمونم

تو رفتی بی من اما من دوباره
دارم از تو برای تو میخونم
سکوت لحظه های تلخو بشکن
نذار اینجا تکو تنها بمونم
نذار اینجا تکو تنها بمونم

مگه ميشه يه پرنده  بمونه بي آب و دونه

مگه ميشه كه قناري توی بغض آواز بخونه

اگه تو بري زپيشم من همون قناري ميشم   

كه تو بغض و گريه‌هاشم ميگه مي‌خوام با تو باشم

مگه ميشه كه ستاره توي آسمون نباشه

يا گلي به خاطراتم عطر ياد تو نباشه

اگه تو بري زپيشم من همون ستاره ميشم

كه تو هفت آسمونم نمي‌خوام بي‌تو بمونم

مگه ميشه ماهيارو بگيریم از آب چشمه

يا گلهاي باغ عشقو بذاريم يه عمري تشنه

اگه تو بري زپيشم من همون ماهيه ميشم  

كه بدونه آب و دريا ميميرم بي كس و تنها

مگه ميشه گلدونا رو بذاريم تو حسرت آب

يا شب قشنگ عاشق بمونه بي نور مهتاب

اگه بري زپيشم من همون گلدونه ميشم  

كه واسه يه قطره آب ميكشم حسرت توي خاك

آخ دلم هیچکی کنارت نیست ، سر کن با خودت

زیر و رو شو دنیا رو زیرو زبر کن با خودت

وقتی میبینی خودت داره کلافت می کنه

از خودت پاشو ، خودت با شو سفر کن با خودت

هر زمستون پیش از اینکه ریشه پابندت کنه

شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت

یا بساز و دونه دونه مرگ برگاتو ببین

یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت

سر بچرخونی مسیر روبه روتو باختی

سر بچرخونی مسیر روبه روتو باختی

از پل تردید با قلبت گذر کن باخودت

تنها موندی با خودت با دشمنت با دوستت

اخ دلم هیشکی کنارت نیست سر کن با خودت

هر زمستون بیش از این که ریشه پا بندت کنه

شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت

یا بساز و دونه دونه مرگ برگاتو ببین

یا بسوز و جنگلی رو شعله ور کن با خودت